Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Que facemos

A DGRCC determina mediante que instrumento (acordo marco, contrato centralizado ou outro) se van contratar os subministracións e servizos declarados de contratación centralizada e, ademais, adxudica os contratos para os entes incluídos no ámbito de aplicación obrigatorio (AGE, organismos autónomos, entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social e demais entidades públicas estatais).

O resto de entidades do sector público estatal —por exemplo, sociedades mercantís ou fundacións—, as Comunidades Autónomas, as Entidades Locais ou os organismos vinculados a calquera delas, pódense adherir ao noso sistema para adquirir todas ou algunhas das categorías de subministracións e servizos centralizados que se contraten a través de acordos marco.

Desde a súa creación en setembro de 2013, a DGRCC conxugou varias liñas de acción para mellorar os procesos de contratación centralizada. Así, racionalizouse o uso dos acordos marco xa existentes, vanse introducindo melloras nos acordos marco que hai que volver licitar porque finaliza a súa vixencia e ampliáronse as categorías de subministracións centralizados que se adquiren a través de acordos marco incorporando as subministracións de enerxía eléctrica, de combustibles de automoción e de material de oficina non inventariable. Tamén se engadiron novos servizos, como o de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios destinados a realizar as campañas de publicidade institucional.

Así, a DGRCC adxudica ao ano uns sete mil contratos baseados en acordos marco, destinados ás entidades do ámbito obrigatorio e ás adheridas.

Nos procesos de centralización desenvolvidos só se empregou a tradicional figura do acordo marco, tamén se celebraron contratos centralizados de servizos. A centralización a través deste procedemento supuxo, en algúns casos, (limpeza, seguridade, telecomunicacións e servizos postais) a centralización dos créditos orzamentarios; noutros casos, como o de servizo de axencia de viaxes, os créditos seguen a ser xestionados polos propios organismos.

Ademais destas contratacións e co obxecto de racionalizar o gasto, disponse dunha encomenda de xestión xeral coa FNMT-RCM para a prestación de servizos de certificación, de firma e de administración electrónica á totalidade da Administración Xeral do Estado, así como aos organismos e entidades públicas ligados ou dependentes desta.

Tipos de contratacións realizadas

A Dirección Xeral realiza os seguintes tipos de contratacións centralizadas:

Estes expedientes son tramitados pola Secretaría da Xunta de Contratación Centralizada e a propia Xunta é o órgano de contratación.

O resto de competencias da Xunta de Contratación Centralizada en relación con estes expedientes, como órgano de contratación, están desconcentradas na persoa titular da DGRCC.