Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Que facemos

A DGRCC realiza o estudo e a planificación da contratación centralizada, propondo á persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública a declaración de contratación centralizada de subministracións, obras e servizos. 
Para as subministracións, obras e servizos declarados de contratación centralizada, a DGRCC determina a través de que procedemento realiza a súa contratación: acordo marco, sistema dinámico de adquisición, ou contrato centralizado. 
Compete á DGRCC a elaboración dos pregos, xestión e tramitación administrativa dos expedientes de contratación centralizada e funcións de secretaría do órgano de contratación do sistema estatal de contratación centralizada que é a Xunta de Contratación Centralizada. Ademais, por desconcentración, compete á DGRCC a adxudicación dos contratos baseados en acordos marco e dos contratos específicos dos sistemas dinámicos, salvo no caso das entidades adheridas onde se aplican as normas xerais da entidade. 
Existen diferentes modelos de xestión da contratación centralizada que podes consultar aquí.
Canto aos sistemas de información, corresponde á DGRCC a dotación dos recursos tecnolóxicos para a mellora e apoio á xestión da contratación centralizada, así como para a súa transformación dixital. De forma específica, xestiona a aplicación do sistema estatal de contratación centralizada a través da cal se tramitan os contratos baseados e contratos específicos, así como a xestión do catálogo de produtos e servizos adxudicados.