Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Pedidos para posuír medios

Encargo á FNMT-RCM para a prestación de servizos electrónicos de confianza

Descrición

O obxecto deste encargo é a prestación, por parte da FNMT-RCM á Administración Xeral do Estado e aos organismos e entidades do sector público estatal ligadas á mesma ou dependentes dela, dos seguintes servizos:

 • Servizos técnicos, administrativos e de seguridade necesarios para garantir a validez e eficacia da emisión e recepción de comunicacións e documentos producidos a través de técnicas e medios EIT (servizos de certificación e sinatura electrónica) no ámbito de competencia dos destinatarios da presente encomenda.

 • Servizos relativos á identificación electrónica das Administracións Públicas e autenticación do exercicio da súa competencia, de conformidade coas Leis 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración da Xustiza.

Os servizos de identificación electrónica e autenticación de documentos electrónicos das Administracións Públicas basearanse na emisión e xestión do ciclo de vida dos seguintes tipos de certificados electrónicos:

 • Certificados de sinatura electrónica do persoal ao servizo das Administracións Públicas e da Administración da Xustiza.

 • Certificados de sinatura electrónica con seudónimo do persoal ao servizo das Administracións Públicas.

 • Certificados de sinatura electrónica con seudónimo do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, especificamente aprobados polo Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica.

 • Certificados de selo electrónico de Administración Pública.

 • Certificados para a identificación de sedes electrónicas.

 • Así mesmo, a FNMT-RCM tamén prestará, a petición dos Departamentos e organismos incluídos no ámbito de aplicación da Encomenda, os seguintes servizos:

  • Expedición de certificados de autenticación de sitio web, cos límites estabelecidos.

  • Servizos de validación de certificados a través da plataforma FNMT-RCM.

  • Servizos de selado de tempo.

De acordo coa cláusula segunda da Encomenda, son destinatarios dos servizos incluídos na encomenda todos os departamentos ministeriais e os seus organismos autónomos, así como os seguintes organismos e entes do sector público estatal:

 • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

 • Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA) - Dirección Xeral de Aviación Civil

 • ENAIRE

 • RED.es

 • Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A., (Acuamed)

 • Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

 • Instituto Cervantes

 • Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD)

Duración

O encargo entrou en vigor o 1 de marzo de 2023, cun prazo de duración dun ano, prorrogándose ata o 30 de xuño de 2024.

O pagamento dos servizos incluídos no encargo aténdense con cargo aos créditos do Servizo 01 “Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación” da Sección 10 “Contratación centralizada” dos Orzamentos Xerais do Estado.