Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de elementos e sistemas de seguridade

AM 08/2017
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 106/16
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O presente acordo marco ten por obxecto a subministración de sistemas e elementos de seguridade, segundo o artigo 206.3 b) do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

Este acordo marco, como sistema de racionalización técnica, comprenderá a determinación dos produtos adxudicados ou empresas seleccionadas, en función do lote, así como as condicións xerais das subministracións e termos básicos aos que deberán axustarse os contratos baseados no acordo marco.

O obxecto do acordo marco desagrégase nos seguintes lotes, segundo as distintas tipoloxías de elementos e sistemas de seguridade:

 1. Lotes con non todos os termos estabelecidos – Sistemas de seguridade:

  • Lote 1: Sistemas de control de accesos e presenza.

  • Lote 2: Sistemas de circuíto pechado de televisión.

  • Lote 3: Sistemas contra intrusión.

  • Lote 4: Sistemas automáticos de detección e extinción de incendios.

  • Lote 5: Sistemas de alimentación eléctrica ininterrompida.

 2. Lotes con todos os termos estabelecidos – Elementos de seguridade:

  • Lote 6: Equipos de inspección por raios X.

  • Lote 7: Arcos detectores de metais e detectores de metais portátiles.

  • Lote 8: Detectores de explosivos e narcóticos.

  • Lote 9: Caixas fortes autónomas.

  • Lote 10: Armarios de seguridade.

  • Lote 11: Armarios ignífugos.

  • Lote 12: Armeiros.

  • Lote 13: Extintores de incendios.

  • Lote 14: Equipos de protección persoal na loita contra incendios.

  • Lote 15: Destrutoras de documentos en papel.

Listado de artigos e prezos

Consulta os elementos e sistemas de seguridade adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

O prazo de duración do acordo marco será de dous anos, desde o 01/03/2019.

O acordo marco poderá ser obxecto de prórroga, sendo obrigatoria para o empresario, antes da finalización do mesmo. A duración das prórrogas non poderá superar, individual ou conxuntamente, o prazo de doce meses.