Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordos marco

Que é un acordo marco?

Un acordo marco é a forma de racionalización técnica da contratación que consiste en preestablecer unha serie de condicións ou termos que serán comúns a todos os contratos baseados neste acordo marco. Este sistema permite simplificar a xestión dos contratos e facilitar a adhesión de organismos ou entidades, así como de Comunidades Autónomas e Entidades Locais.

Que é un contrato baseado?

Unha vez celebrado un acordo marco, os órganos e organismos que requiran servizos ou subministracións seleccionarán, dentro do catálogo ou mediante unha nova licitación, a empresa participante no acordo marco cuxos servizos ou produtos poidan satisfacer as túas necesidades da mellor forma posible.

Para iso, proporá á DGRCC a adxudicación do contrato baseado correspondente.

Que é unha segunda licitación?

De conformidade co texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, para adxudicar os contratos baseados nun acordo marco, cando non todos os termos estean establecidos previamente, é necesario convocar ás partes a unha nova licitación de acordo co procedemento establecido no artigo 198.4. Así mesmo, poderá acudirse a unha nova licitación cando estea previsto no acordo marco e cando sexa pertinente nunhas circunstancias concretas.

No caso dos contratos baseados cuxo obxecto estea suxeito a procedementos harmonizados (SARA), é obrigatorio realizar unha segunda licitación na que se pida oferta a todas as empresas adxudicatarias dos servizos ou subministracións solicitadas, mentres que no resto dos casos poderá pedirse oferta só a tres das empresas adxudicatarias sempre que se xustifique este extremo no expediente.

Os criterios para a valoración das ofertas nesta licitación selecciónanos os órganos ou organismos que se indican nos pregos do acordo marco e teñen que se indicar no que se denomina documento de licitación.

Unha vez valoradas as ofertas polo órgano ou organismo peticionario, este propón á DGRCC a adxudicación do contrato baseado ao licitador que presentase a oferta máis adecuada ás súas necesidades e de acordo cos criterios establecidos no seu documento de licitación.

Tipos de acordo marco

  • Acordo marco que non teñen todos os termos ou condicións fixados no acordo marco: neste caso, para cada contrato baseado é obrigatorio levar a cabo unha segunda licitación cos adxudicatarios do acordo marco na que se definan os termos e condicións que non estaban xa predeterminados, seguindo o procedemento establecido no artigo 198.4 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

  • Os que teñen todos os termos ou condicións fixados no propio acordo marco: neste caso, non é necesario realizar unha segunda licitación. No entanto, nalgúns acordos marco promóvense as novas licitacións cando se prevé que por determinadas circunstancias concretas se obterán mellores condicións de mercado, como pode ser o caso, por exemplo, de grandes pedidos.

Catálogo de acordos marco