Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordos marco

Que é un acordo marco?

Un acordo marco é un instrumento de racionalización técnica da contratación consistente en preestablecer unha serie de condicións ou termos que serán comúns a todos os contratos que se adxudiquen durante a vixencia do acordo marco. Este sistema permite simplificar a tramitación dos contratos e posibilita a adhesión de organismos ou entidades do sector público estatal non incluídas no ámbito obrigatorio da contratación centralizada, así como de Comunidades Autónomas e Entidades locais.

Que é un contrato baseado?

Os contratos que se celebran fundamentados nun acordo marco denomínanse “contratos baseados”.

Unha vez celebrado un acordo marco, os órganos e organismos que requiran servizos ou subministracións seleccionarán, dentro do catálogo ou mediante unha nova licitación, a empresa participante no acordo marco cuxos servizos ou produtos poidan satisfacer as súas necesidades da mellor forma posible.

Para estes efectos, o organismo destinatario da prestación, proporá a adxudicación do contrato baseado ao órgano de contratación correspondente. O órgano de contratación dos contratos baseados será a DGRCC salvo no caso das entidades adheridas no cal será o previsto nas normas xerais aplicables ás este entidades.

Tipos de acordos marco e tramitación de contratos baseados

  • Acordos marco que non teñen todos os termos ou condicións fixados no acordo marco: neste caso para cada contrato baseado obrígase a convidar as empresas adxudicatarias do acordo marco a unha segunda licitación na que se definan os termos e condicións que non estaban xa predeterminados, seguindo o procedemento establecido no artigo 221 da Lei de Contratos do Sector Público.

    Os criterios para a valoración das ofertas nesta licitación selecciónanse por parte dos organismos destinatarios da prestación de entre os indicados nos pregos do acordo marco e teñen que indicarse no documento de licitación que servirá de base ás empresas para presentar as súas ofertas.

    Unha vez valoradas as ofertas polo organismo destinatario da prestación, no caso de que non se trate dunha entidade adherida, proporá á DGRCC a adxudicación do contrato baseado ao licitador que presentase a oferta máis adecuada ás súas necesidades e de acordo con os criterios establecidos na súa licitación.

  • Acordos marco con todos os termos ou condicións fixados no propio acordo marco: neste caso non é necesario realizar unha segunda licitación.

    Cando o acordo marco estableza todos os termos, ben sen nova licitación, ben con nova licitación, a posibilidade de aplicar ambos os sistemas deberá estar prevista no prego regulador do acordo marco e este prego deberá determinar os supostos nos que se acudirá ou non a unha nova licitación, así como os termos que serán obxecto da nova licitación, se este fóra o sistema de adxudicación aplicable. Para poder adxudicar contratos baseados nun acordo marco con todos os termos definidos sen nova licitación, será necesario que o prego do acordo marco prevexa as condicións obxectivas para determinar que empresa parte do acordo marco deberá ser adxudicataria do contrato baseado e executar a prestación. 

    O organismo destinatario da prestación, cando non se trate dunha entidade adherida, proporá á DGRCC a adxudicación do contrato baseado o licitador que presentase a oferta máis adecuada ás súas necesidades e de acordo con os criterios establecidos.

Catálogo de acordos marco