Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de vehículos turismos

AM 14/2017
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 23/17
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de vehículos turismos, incluídos os seus complementos e os kits que se consideren necesarios (transformacións que requiren os vehículos para o seu uso polos principais organismos peticionarios).

Este é un acordo marco con todos os termos definidos no que se poderán adquirir os bens directamente, sen necesidade de convocar unha nova licitación nos casos indicados nos pregos. No caso da compra directa, os pregos determinan as condicións obxectivas que deberán servir de base para determinar cal dos adxudicatarios do acordo marco será o adxudicatario de cada contrato baseado.

As peticións deste acordo marco seguirán esta estrutura:

  • Compra directa: adquírense entre 1 e 9 unidades dun mesmo sublote ou só hai un adxudicatario no sublote do vehículo ou kit de adaptación, aínda que o número de unidades sexa superior a 9.

  • Nova licitación: adquírense 10 unidades ou máis e hai concorrencia de adxudicatarios no sublote, ou adquírese un kit non definido no Anexo III (páxina 50) PCAP, ou entrega de bens como parte do pagamento PCAP (páxina 38).

O documento de licitación deberá autorizarse sempre con carácter previo pola DGRCC.

Antes de facer unha petición a través de Conecta, recoméndase a lectura da guía de tramitación de contratos baseados accesíbel a través desta mesma páxina.

Adhesión de organismos

O prazo de adhesión para os organismos finalizou o 24/02/2017; non é posíbel a adhesión posterior ao mesmo.

Listado de artigos e prezos

Consulta os vehículos turismos adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

A duración inicial deste acordo marco é de 2 anos, a partir do 1 de xullo de 2018. Pode ser obxecto de prórroga por un máximo de 2 anos adicionais.