Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizo de avaliación ex post da eficiencia das campañas de publicidade institucional

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 47/17
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 770.578,51 €

Descrición

O obxecto do contrato é a prestación do servizo de avaliación ex post da eficiencia das campañas de publicidade institucional da Administración Xeral do Estado (AGE) e outras entidades do sector público estatal, incluídas no ámbito da Lei 29/2005, do 29 de decembro, de Publicidade e Comunicación Institucional.

As prestacións incluídas son as seguintes:

  • Avaliación de campañas de publicidade institucional.

  • Preparación de medios técnicos necesarios para levar a cabo o estudo post test, conforme á metodoloxía acordada.

  • Execución do estudo post test.

  • Elaboración dun informe de avaliación de cada campaña institucional.

Este contrato será de aplicación a campañas de publicidade institucional recollidas nos Plans anuais de publicidade e comunicación institucional dos anos 2018, 2019 e, en caso de prórroga, 2020, así como a todas aquelas campañas que, sen estar previstas en ditos plans anuais, deben realizarse de maneira excepcional por motivos imprevistos, conforme ao disposto na Lei 29/2005, de 29 de decembro, de Publicidade e Comunicación Institucional e no Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, polo que se regula a Comisión de publicidade e comunicación institucional e a elaboración do Plan anual de publicidade e comunicación da AGE.

Quedan excluídas do ámbito de aplicación deste contrato as campañas de publicidade institucional que se detallan na cláusula I "Obxecto do contrato" do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote único MERKA STAR 518.000 € 518.000 € 20/06/2018 31/03/2020 24 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

O contrato ten unha duración de dous anos, desde o día da súa formalización (20 de xuño de 2018) ata o día 31 de marzo de 2020. O contrato foi prorrogado ata o 31 de marzo de 2021.