Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contratos centralizados

Que é un contrato centralizado?

A Dirección Xeral ha desenvolvido un novo modelo para a  contratación centralizada, o denominado “contrato centralizado” por contraposición ao “acordo marco”. No contrato centralizado intégranse, nun único expediente, as prestacións de servizos de varios ministerios e organismos. A diferenza do acordo marco ou o sistema dinámico de adquisición, no expediente de contratación defínense os servizos concretos que a empresa está obrigada a prestar, determínase o importe de licitación do contrato  e establécese o seu financiamento.

Estes contratos impútanse ao programa 923R contratación centralizada na Sección 10 do MINHAC, crédito que é xestionado pola DGRCC. Exceptúase deste sistema de financiamento ás entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, cuxos gastos se imputan aos orzamentos da Seguridade Social.

Este modelo de contratación, respecto ao acordo marco ou sistema dinámico de adquisición, permite unha maior homoxeneización nos niveis de prestación requiridos nos distintos ministerios e organismos, xa que, como se indicou, a determinación de necesidades realízase no prego de condicións do contrato, elaborado pola DGRCC. Para a elaboración deste documento, a DGRCC establece uns criterios xerais, aos que deben adaptarse as propostas dos distintos Centros Xestores.

O procedemento de xestión económico-orzamentaria consiste na xestión centralizada, por parte da DGRCC, dos mencionados créditos orzamentarios ata a fase de compromiso do gasto, con xestión descentralizada da fase de recoñecemento da obriga e proposta de pago polos responsables designados en cada departamento ou organismo: o control efectivo da prestación do servizo corresponde aos distintos centros xestores, que son quen realizan o seguimento da súa correcta execución e quen certifican a conformidade co mesmo e ordenan o pago das facturas.

As únicas excepcións constitúenas o contrato centralizado de servizo de axencia de viaxes, que se financia con cargo aos créditos dos destinatarios destes servizos, e o contrato de avaliación ex post da eficacia das campañas de publicidade institucional, cuxa xestión non foi descentralizada na fase de recoñecemento da obriga e proposta de pago.

Catálogo de contratos centralizados