Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contratos centralizados

Que é un contrato centralizado?

A Dirección Xeral desenvolveu un novo modelo para a contratación centralizada, que se coñece como «contrato centralizado» por contraposición ao «acordo marco». No contrato centralizado inclúense, nun único expediente, as prestacións de servizos de varios ministerios e organismos. A diferenza do acordo marco, no expediente de contratación defínense os servizos concretos que a empresa está obrigada a prestar, determínase o importe de licitación do contrato e establécese o seu financiamento.

Estes contratos impútanse ao programa 923R contratación centralizada na Sección 10 do MINHAC, crédito xestionado pola DGRCC. Neste sistema de financiamento exceptúanse as entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social, cuxos gastos impútanse aos orzamentos da Seguridade Social.

Modelo de xestión

Este modelo de contratación, respecto ao acordo marco, permite unha maior homoxeneización nos niveis de prestación requiridos nos distintos ministerios e organismos, xa que, como se indicou anteriormente, a determinación de necesidades realízase no prego de condicións do contrato elaborado pola DGRCC. Para a elaboración deste documento, a DGRCC establece uns criterios xerais aos que deben adaptarse as propostas dos distintos Centros Xestores.

En todo caso, no proceso de elaboración dos pregos de condicións mantense un contacto continuo cos ministerios e organismos aos que están dirixidos os servizos, co obxectivo de garantir que a prestación, aínda se responde aos parámetros comúns, está adaptada aos requirimentos específicos dos Centros Xestores.

Os aforros obtidos polos contratos centralizados mantéñense na Sección 10 anteriormente mencionada.

Esta centralización faise compatible cunha descentralización da xestión e da ordenación de pagos: deste modo, aínda que as competencias de órgano de contratación corresponden á DGRCC, o control efectivo da execución corresponde aos distintos Centros Xestores, que seguen implicados na prestación do servizo porque son eles os que realizan o seguimento da súa correcta execución e certifican as facturas. Así mesmo, nestes contratos a competencia para o recoñecemento de obrigacións e a proposta de pago está delegada nos ministerios e organismos.

Igualmente, na fase de execución destes contratos está prevista a existencia de Comisións de Seguimento, formadas polos ministerios e organismos con maior presenza no contrato, como ferramenta de participación dos mesmos no seguimento xeral do contrato.

Catálogo de contratos centralizados