Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo

AM 02/2020
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2020/52
Tipo de AM : Suministros

Descrición

A formalización deste acordo marco ten por obxecto a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores e os seus elementos complementarios declarados de contratación centralizada conforme ao disposto no artigo 1.b) da Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada. O acordo marco formalízase con varios empresarios. Os bens obxecto de adquisición a través do presente acordo marco divídense en doce lotes e son os seguintes:

 • LOTE 1: ORDENADORES DE SOBREMESA BÁSICOS

 • LOTE 2: ORDENADORES DE SOBREMESA ESTÁNDAR

 • LOTE 3: ORDENADORES DE SOBREMESA SUPERIOR

 • LOTE 4: ORDENADORES PORTÁTILES ESTÁNDAR

 • LOTE 5: ORDENADORES PORTÁTILES SUPERIOR

 • LOTE 6: ORDENADORES PORTÁTILES ULTRALIXEIROS ESTÁNDAR

 • LOTE 7: ORDENADORES PORTÁTILES ULTRALIXEIROS SUPERIOR

 • LOTE 8: ORDENADORES PORTÁTILES CON PANTALLA SEPARABLE

 • LOTE 9: MONITORES DE 21,5 POLGADAS

 • LOTE 10: MONITORES DE 23,6 POLGADAS

 • LOTE 11: MONITORES DE 27 POLGADAS

 • LOTE 12: OUTRAS SOLUCIÓNS DE POSTO DE TRABALLO

Nos lotes 1 a 11 determínanse os produtos adxudicados, así coma as condicións e os termos aos que terán que se axustar os contratos baseados no acordo marco, aínda que as empresas adxudicatarias poderán ser convocadas a unha nova licitación para a adxudicación. Nesta segunda licitación, tomaranse como base os termos do acordo marco formulándoos de xeito máis preciso se fose necesario, de conformidade con artigo 221, apartado 4 LCSP. No caso do lote 12, a adxudicación do acordo marco determina as empresas seleccionadas, así como as condicións xerais das subministracións e termos básicos aos que terán que se axustar os contratos baseados neste lote do acordo marco, sen que sexa obxecto da licitación a selección de produtos determinados.

Listado de artigos e prezos

Consulta de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores adxudicados

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo

Duración

A duración deste acordo marco é de 2 anos.

O día 1 de xuño de 2021 entran en vigor os lotes 5 (Ordenadores portátiles superior), 7 (Ordenadores portátiles ultralixeiros superior), 9 (Monitores de 21,5 polgadas), 10 (Monitores de 23,6 polgadas) e 11 (Monitores de 27 polgadas).

O día 15 de xuño de 2021 entran en vigor os lotes 4 (Ordenadores portátiles estándar), 6 (Ordenadores portátiles ultralixeiros estándar) e 8 (Ordenadores portátiles con pantalla separable).

Axiña se indicará a entrada en vigor do resto dos lotes.

O acordo marco poderá ser prorrogado unha ou varias veces antes da finalización do mesmo, ata un máximo de dous anos. A duración de cada prórroga non poderá ser superior a un ano.