Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de ordenadores persoais e software ofimático

AM 02/2016
Expediente na Plataforma de Contratación do Sector Público: 31/16
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O acordo marco ten por obxecto a contratación da subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores, segundo o artigo 206.3 b) do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro (no sucesivo, TRLCSP). O acordo marco celébrase con varios empresarios e fixa todos os termos dos contratos baseados, aínda que poderán ser convocados a unha nova licitación para a adxudicación dos contratos baseados segundo o estabelecido na cláusula XVII.1.1. Nesta segunda licitación, tomaranse como base os termos do acordo marco formulándoos de xeito máis preciso se fose necesario, de conformidade con artigo 198.4 do TRLCSP.

Listado de artigos e prezos

Consulta os ordenadores persoais e software ofimático adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

A duración dos Lotes 2 a 9 deste acordo marco é de 2 anos, desde o día 03/09/2018 ao día 02/09/2020.

A duración do Lote 1 deste acordo marco é de 2 anos, desde o día 14/11/2018 ao día 13/11/2020.

O acordo marco poderá ser obxecto de prórroga por un prazo máximo de seis meses.