Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de material de oficina non inventariable

AM 07/2016
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 45/15
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de material de oficina non inventariable (MONI), particularmente os artigos incluídos nas seguintes categorías:

  • Elementos de escritura e corrección;

  • Elementos xerais de oficina;

  • Selos e accesorios;

  • Carpetas, sistemas de arquivo e manipulados de papel;

  • Elementos de encadernación;

  • Elementos de transporte e embalaxe de documentos.

No se inclúen no seu obxecto a subministración de papel, por estar xa centralizada mediante o Acordo Marco 20/2017, a confección de tarxetas de identificación e doutro material impreso, os gastos asociados aos procesos de ensobrado nin o material informático non inventariable.

Por tratarse dun acordo marco con todos os termos estabelecidos, a adquisición realizarase sen necesidade de convocar ás partes a unha nova licitación. Porén, en aplicación da Directiva 2014/24/UE, o prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) estabelece o prezo máis baixo e a maior variedade de produtos como condicións obxectivas para determinar cal dos adxudicatarios do AM 07/2016 será adxudicatario de cada contrato baseado.

Listado de artigos e prezos

O listado final contén 211 artigos.

Fíxose un esforzo notable por racionalizar, simplificar e homoxeneizar os bens obxecto da subministración (eliminando duplicidades ou aqueles que non sexan de uso xeneralizado), tendo en conta cales supoñen un maior gasto para a administración e as características comúns dos mesmos.

Consulta os artigos adxudicados.

Adxudicatarios

Estabelécense 19 lotes xeográficos, con varios adxudicatarios por lote (o número de adxudicatarios de cada lote varía en función do seu valor estimado).

Presentáronse 148 ofertas válidas á licitación, correspondentes a 23 empresas diferentes, polo que pasaron á valoración 53.452 produtos. Con data do 2 de decembro de 2016, a Xunta de Contratación Centralizada acordou a adxudicación de 76 ofertas correspondentes a 14 empresas distintas para os 19 lotes (ver anuncio de adxudicación do contrato na Plataforma de Contratación do Sector Público).

Consulta os adxudicatarios deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

A duración do acordo marco é de 2 anos, con posibilidade de prórroga de ata un máximo de 2 anos adicionais, entrando en vigor aos vinte días da formalización. Os lotes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18 e 19 formalizáronse o 11-04-2017. Os lotes 3, 6, 12, 13 e 16 formalizáronse o 01-06-2017. A primeira prórroga, de todos os lotes, abrangue desde a data de finalización da súa vixencia ata o 30-09-2020, e acordouse unha segunda prórroga que vai desde a finalización da primeira prórroga  ata o 30-04-2021.