Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qué fem

La DGRCC determina mitjançant quin instrument (acord marc, contracte centralitzat o un altre) seran contractats els subministraments i els serveis declarats de contractació centralitzada i, a més, adjudica els contractes per als ens inclosos en l'àmbit d'aplicació obligatori (AGE, organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals).

La resta d'entitats del sector públic estatal —per exemple, societats mercantils o fundacions—, les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals o els organismes vinculats a qualsevol d'aquestes, poden adherir-se al nostre sistema per adquirir totes o algunes de les categories de subministraments i serveis centralitzats que siguin contractades mitjançant acords marc.

Des que fou creada el setembre de 2013, la DGRCC ha conjugat diverses línies d'acció per millorar els processos de contractació centralitzada. D’aquesta manera, ha sigut racionalitzat l'ús dels acords marc ja existents, progressivament s'introdueixen millores en els acords marc que cal licitar novament, ja que acaba la vigència i han sigut ampliades les categories de subministraments centralitzats que són adquirits mitjançant acords marc que incorporen els subministraments d'energia elèctrica, de combustibles d'automoció i de material d'oficina no inventariable. També han sigut afegits altres serveis nous, com el de compra d'espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris destinats a dur a terme les campanyes de publicitat institucional.

Així, la DGRCC adjudica a l'any uns set mil contractes basats en acords marc, destinats a les entitats de l'àmbit obligatori i a les adherides.

En els processos de centralització desenvolupats no només s'ha fet servir la tradicional figura de l'acord marc, sinó que també han sigut celebrats contractes centralitzats de serveis. La centralització mitjançant aquest procediment ha comportat, en alguns casos (neteja, seguretat, telecomunicacions i serveis postals), la centralització dels crèdits pressupostaris; en altres casos, com el del servei d'agència de viatges, els crèdits continuen estant gestionats pels mateixos organismes.

A més d'aquestes contractacions i a fi de racionalitzar la despesa, hi ha una encomana de gestió general amb la FNMT-RCM per a la prestació de serveis de certificació, de signatura i d'administració electrònica a la totalitat de l'Administració General de l'Estat, així com als organismes i entitats públiques vinculades o dependents de la mateixa.

Tipus de contractacions centralitzades

La Direcció general duu a terme aquests tipus de contractacions centralitzades:

Aquests expedients són tramitats per la Secretaria de la Junta de Contractació Centralitzada i la mateixa Junta és l'òrgan de contractació.

La resta de competències de la Junta de Contractació Centralitzada en relació amb aquests expedients, com a òrgan de contractació, estan desconcentrades en la persona titular de la DGRCC.