Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de vehicles comercials lleugers

AM 18/2021
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 19/2021
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L'objecte de l'acord marc és el subministrament de vehicles comercials lleugers la massa màxima dels quals en càrrega tècnicament admissible no sigui superior a 3.500 kg, així com els elements d'equipament addicional i kits dels vehicles per a la seva adaptació, quan així resulti necessari, per al compliment de les finalitats que tinguin encomanats els diferents Ministeris, Organismes i Entitats destinataris dels mateixos.

L'objecte de l'acord marc es divideix en els següents lots:

  • Lot 1: Combi compacte
  • Lot 2: Combi mig
  • Lot 3: Combi llarg
  • Lot 4: Furgó compacte
  • Lot 5: Furgó mitjà
  • Lot 6: Furgó llarg
  • Lot 7: Xassís cabina mitjà
  • Lot 8: Xassís cabina llarg

Est és un acord marc amb tots els termes definits i l'adquisició es realitzarà a qualsevol dels productes adjudicats en funció de les necessitats dels organismes peticionaris. L'adjudicació dels contractes basats es realitzarà convocant a les parts a una nova licitació o sense nova licitació, segons l'establert en la clàusula 31.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Adhesió d'organismes

Segons el previst en els articles 228.3 i 229.3 de la LCSP, podran adherir-se a aquest acord marc les entitats que figuren en l'Annex I del PCAP mitjançant la conclusió del corresponent acord amb la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Llistat d'articles i preus

Consulta los vehículos industriales adjudicados.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Durada

La durada inicial d'aquest acord marc és de 2 anys, a partir del 31 de març de 2022 per als lots 2 i 3, i a partir del 8 d'abril de 2022 per als lots 1, 4, 5, 6, 7 i 8. L'acord marc pot ser prorrogat una o diverses vegades abans de la finalització del mateix, fins a un màxim de 2 anys.