Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acords marc

​Què és un acord marc?

Un acord marc és la forma de racionalització tècnica de la contractació consistent a preestablir una sèrie de condicions o termes que seran comuns a tots els contractes basats en aquest acord marc. Aquest sistema permet simplificar la gestió dels contractes i facilitar l'adhesió d'organismes o entitats, així com de comunitats autònomes i entitats locals.

Què és un contracte basat?

Una vegada s'ha celebrat un acord marc, els òrgans i els organismes que requereixin serveis o subministraments seleccionaran, dins el catàleg o mitjançant una nova licitació, l'empresa participant en l'acord marc els serveis o productes de la qual satisfaci les seves necessitats de la millor manera possible.

A aquests efectes, proposarà a la DGRCC l'adjudicació del contracte basat corresponent.

Què és una segona licitació?

D'acord amb el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per adjudicar els contractes basats en un acord marc, quan no tots els termes estiguin fixats, cal convocar les parts a una licitació nova, seguint el procediment establert en el article 198.4. Així mateix, podrà acudir-se a una licitació nova quan s'hagi previst així en l'acord marc i les circumstàncies concretes de l'adquisició ho aconsellin.

En el cas de contractes basats l'objecte dels quals estigui subjecte a procediments harmonitzats és obligatori fer una segona licitació en la qual es demani oferta a totes les empreses adjudicatàries dels serveis o dels subministraments sollicitats, mentre que a la resta dels casos podrà demanar oferta només a tres de les empreses adjudicatàries sempre que es justifiqui aquest aspecte en l'expedient.

Els criteris per a la valoració de les ofertes en aquesta licitació se seleccionen per part dels òrgans o dels organismes d'entre els indicats en els plecs de l'acord marc i s'han d'indicar en el que s'anomena document de licitació.

Una vegada s'han valorat les ofertes per part de l'òrgan o l'organisme peticionari, aquest proposa a la DGRCC l'adjudicació del contracte basat al licitador que hagi presentat l'oferta més adequada a les seves necessitats i d'acord amb els criteris establerts en el document de licitació.

Tipus d’acords marc

  • Acords marc que no tenen totes les condicions o els termes fixats en l'acord marc: en aquest cas, per a cada contracte basat s'obliga a dur a terme una segona licitació amb els adjudicataris de l'acord marc en què es defineixin els termes i les condicions que no estaven ja predeterminats, seguint el procediment establert en l'article 198.4 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

  • Amb tots els termes o les condicions fixats en el mateix acord marc: en aquest cas no cal fer una segona licitació. Ara bé, en alguns acords marc es promouen les licitacions noves quan es preveu que per determinades circumstàncies concretes s'obtindran millors condicions de mercat, com pot ser el cas, per exemple, de grans comandes.

El catàleg d'acords marc