Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d'impressores, equips multifuncionals i escàners

AM 05/2018
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 27/18
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners, conforme a l’article 229.7 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En concret, els subministraments objecte d’adquisició a través del present acord marc són els següents:

  • Subministrament en règim d’adquisició d’impressores, els seus elements complementaris, així com el material fungible que es contracti conjuntament.

  • Subministrament en règim d’adquisició d’equips multifuncionals d’oficina, els seus elements complementaris i el material fungible.

  • Subministrament en règim d’adquisició i també en règim arrendament amb opció de compra d’equips multifuncionals de producció, els seus elements complementaris i el material fungible.

  • Subministrament en règim d’adquisició d’escàners.

L’acord marc se celebra amb diversos empresaris i no fixa tots els termes dels contractes basats pel que l’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà convocant les parts a una nova licitació, en la qual es prendran com a base els termes de l’acord marc, formulant-los de manera més precisa, de conformitat amb el procediment previst en els apartats 5 i 6 de l’article 221. de la LCSP.

Llistat d'articles i preus

Consulta les impressores, els equips multifuncionals i els escàners adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

Durada

Aquest acord marc va començar la seva vigència l’1 d’agost de 2019 i després de la pròrroga acordada amb les empreses adjudicatàries, que han prestat la seva conformitat, estarà vigent fins a l’1 de març de 2023.