Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d'impressores, equips multifuncionals i escàners

AM 05/2018
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 27/18
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners, conforme a l’article 229.7 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En concret, els subministraments objecte d’adquisició a través del present acord marc són els següents:

  • Subministrament en règim d’adquisició d’impressores, els seus elements complementaris, així com el material fungible que es contracti conjuntament.

  • Subministrament en règim d’adquisició d’equips multifuncionals d’oficina, els seus elements complementaris i el material fungible.

  • Subministrament en règim d’adquisició i també en règim arrendament amb opció de compra d’equips multifuncionals de producció, els seus elements complementaris i el material fungible.

  • Subministrament en règim d’adquisició d’escàners.

L’acord marc se celebra amb diversos empresaris i no fixa tots els termes dels contractes basats pel que l’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà convocant les parts a una nova licitació, en la qual es prendran com a base els termes de l’acord marc, formulant-los de manera més precisa, de conformitat amb el procediment previst en els apartats 5 i 6 de l’article 221. de la LCSP.

Llistat d'articles i preus

Consulta les impressores, els equips multifuncionals i els escàners adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

Durada

Aquest acord marc va començar la seva vigència l'1 d'agost de 2019 per als lots 03, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 i 27; el 20 de setembre de 2019 per als lots 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 23 i 24, i el 18 de desembre de 2019 per al lot 28.

L'11 de maig de 2021 es va acordar la pròrroga des de l'1 d'agost de 2021 fins a l'1 de març de 2023 per als lots 03, 07, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 i 27; des del 20 de setembre de 2021 fins a l'1 de març de 2023 per als lots 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 23 i 24 i des del 18 de desembre de 2021 fins a l'1 de març de 2023 per al lot 28.

El 21 de desembre de 2022 es va acordar la pròrroga des del 2 de març de 2023 fins a l'1 d'agost de 2023 dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. Els lots 07 i 15 finalitzen la seva vigència l'1 de març de 2023.