Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Servei de seguretat integral i auxiliars de control en edificis del Sector Públic Estatal

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2021/10
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 166.174.446,68 €

Descripció

La contractació dels serveis de seguretat de manera centralitzada en edificis del Sector Públic Estatal es va iniciar en dues fases que incloïen àmbits subjectius diferents i que van culminar en tres expedients.

L’actual contracte centralitzat de seguretat s’ha unificat en un sol expedient (2021/10), que es distribueix en deu lots i aglutina la totalitat dels edificis inclosos en els expedients anteriors, així com nous edificis corresponents a vuit organismes.

S’ha interposat recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació del Lot 1, per la qual cosa s’ha procedit a prorrogar el contracte anterior (expedient 66/17), per un termini de 4 mesos des de l’1 de novembre de 2021 al 28 de febrer de 2022 o fins al dia anterior a la data d’entrada en vigor que s’indiqui en el document de formalització del Lot 1 del contracte centralitzat de seguretat si aquesta fos anterior, amb l’empresa SURESTE SEGURIDAD, S.L. y SURESTE FACILITY SERVICES, S.L. – UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES.

L’objecte dels contractes centralitzats inclou les prestacions següents:

 • Serveis de vigilància i seguretat.

 • Manteniment d’equips i instal·lacions de seguretat

 • Serveis d’auxiliars de control

Contracte Centralitzat de Seguretat expedient 2021/10

 • Lot 1 – Edificis grup 1: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, així com dels organismes Comissionat per al Mercat de Tabacs, Parc Mòbil de l’Estat i Gerència d’Infraestructures i Equipaments de Cultura.

 • Lot 2 – Edificis grup 2: Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i del Ministeri d’Hisenda.

 • Lot 3: - Edificis grup 3: Ministeri d’Educació i Formació Professional, del Ministeri de Cultura i Esport i dels organismes Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació, Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport i Consell Superior d’Esports.

 • Lot 4 - Edificis grup 4: Ministeri de Justícia, del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, de la Delegació del Govern a Madrid i dels organismes Mutualitat General Judicial (MUGEJU), Confederació Hidrogràfica del Tajo i Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE).

 • Lot 5 - Edificis grup 5: Serveis de seguretat integral i auxiliars de control en edificis dels organismes Fons Espanyol de Garantia Agrària, Agència d’Informació i Control Alimentaris, Organisme Autònom Parcs Nacionals i Centre d’Estudis Jurídics.

 • Lot 6 - Edificis grup 6: Serveis de seguretat integral i auxiliars de control en edificis de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

 • Lot 7 - Edificis grup 7: Serveis de seguretat integral i auxiliars de control en edificis dels Serveis Centrals i la Direcció Provincial de Madrid de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), la Direcció del Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social, la Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social (GISS) i l’Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA).

 • Lot 8 - Edificis grup 8: Serveis de seguretat integral i auxiliars de control en edificis del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, del Ministeri de Consum i del Ministeri d’Igualtat, així com de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i dels Organismes, Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) i Institut d’Estudis Fiscals (IEF).

 • Lot 9 - Edificis grup 9: Serveis de seguretat integral i auxiliars de control en edificis dels organismes Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, Institut de les Dones, Real Patronat sobre Discapacitat i Prefectura Central de Trànsit de Madrid

 • Lot 10 - Edificis grup 10: Serveis de seguretat integral i auxiliars de control en edificis dels organismes Centre de Recerques Sociològiques (CIS), Institut Nacional de la Joventut (INJUVE), Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX) i la Direcció General de Protecció Civil i Emergències. 

Àmbit subjectiu: Ministeris i Organismes

Expedient 2021/10

 1. Lot 1
  • Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

  • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

  • Comissionat per al Mercat de Tabacs

  • Parc Mòbil de l’Estat

  • Gerència d’Infraestructures i Equipaments de Cultura

 2. Lot 2

  • Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

  • Ministeri d’Hisenda​

 3. Lot 3

  • Ministeri d’Educació i Formació Professional

  • Ministeri de Cultura i Esport

  • Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació

  • Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport

  • Consell Superior d’Esports

 4. Lot 4

  • Ministeri de Justícia

  • Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica

  • Delegació del Govern a Madrid

  • Mutualitat General Judicial

  • Confederació Hidrogràfica del Tajo

  • Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Esta

 5. Lot 5

  • Fons Espanyol de Garantia Agrària

  • Agència d’Informació i Control Alimentaris

  • Organisme Autònom Parcs Nacionals

  • Centre d’Estudis Jurídics

 6. Lot 6

  • Agència Estatal d’Administració Tributària – Serveis Centrals

  • Agència Estatal d’Administració Tributària – Delegació Especial

  • Servei Públic d’Ocupació Estatal - Serveis Centrals

  • Servei Públic d’Ocupació Estatal – Direcció Provincial de Madrid

 7. Lot 7

  • Serveis Centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social

  • Direcció del Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social

  • Direcció Provincial de Madrid de la Tresoreria General de la Seguretat Social

  • Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social

  • l’Institut Nacional de Gestió Sanitària

 8. Lot 8

  • Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

  • Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

  • Ministeri de Consum (D.G. Consum)

  • Ministeri d’Igualtat

  • Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

  • Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

  • Institut Nacional d’Administració Pública

  • Institut d’Estudis Fiscals

 9. Lot 9

  • Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

  • Institut de les Dones

  • Real Patronat sobre Discapacitat

  • Prefectura Central de Trànsit

 10. Lot 10

  • Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

  • Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

  • Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX)

  • Centre de Recerques Sociològiques (CIS)

  • Institut Nacional de la Joventut (INJUVE)

  • Direcció General de Protecció Civil i Emergències

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
1 Interpuesto REMC 0 0 01/01/1970 01/01/1970 0
2 SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX 9.202.050 € 8.994.274,62 € 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
3 SASEGUR S.L. AUXTEGRA S.L. NAVALSERVICE S.L. CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE EN UTE 9.607.400€ 9.460.447,42€ 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
4 UTE VETTONIA - FEGAMAS - CRATAL 8.470.000€ 8.206.257,23€ 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
5 UTE OMEGA - PREMIUM - CORA 1.542.750€ 1.525.779,75€ 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
6 SALZILLO SEGURIDAD S.A 17.209.830€ 16.845.579,28 € 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
7 SASEGUR S.L. AUXTEGRA S.L. NAVALSERVICE S.L. CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE EN UTE 13.068.000€ 12.907.322,49€ 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
8 SASEGUR S.L. AUXTEGRA S.L. NAVALSERVICE S.L. CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE EN UTE 11.567.600€ 11.173.606,44€ 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
9 SALZILLO SEGURIDAD S.A. 2.238.500€ 2.184.380,85€ 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos
10 SASEGUR S.L. AUXTEGRA S.L. NAVALSERVICE S.L. CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE EN UTE 2.089.670€ 1.990.173,08€ 01/11/2021 31/10/2023 24 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

La durada del contracte serà de 24 mesos, des de l’1 de novembre de 2021, amb entrades diferides d’alguns dels edificis pertanyents als lots 7 i 10, en funció de la data de finalització dels contractes actualment vigents.