Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contractes centralitzats

Nou model per a contractes centralitzats

La Direcció General ha desenvolupat un model nou per a la contractació centralitzada, el denominat "contracte centralitzat" per contraposició a "l'acord marc". En el contracte centralitzat s'integren, en un expedient únic, les prestacions de serveis de diversos ministeris i organismes. A diferència de l'acord marc, en l'expedient de contractació es defineixen els serveis concrets que l'empresa està obligada a prestar, s'hi determina l'import de licitació del contracte i se n'hi estableix el finançament.

Aquests contractes s'imputen al programa 923R contractació centralitzada en la Secció 10 del MINHAC, crèdit gestionat per la DGRCC. S'exceptuen d'aquest sistema de finançament les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, les despeses dels quals s'imputen als pressupostos de la Seguretat Social.

Raons del model nou

Aquest model de contractació, pel que fa a l'acord marc, permet una major homogeneïtzació en els nivells de prestació requerits als diferents ministeris i organismes, ja que, com s'ha indicat, la determinació de necessitats es duu a terme en el plec de condicions del contracte, elaborat per la DGRCC. Per a l'elaboració d'aquest document, la DGRCC estableix uns criteris generals, als quals s'han d'adaptar les propostes dels diversos centres gestors.

En tot cas, en el procés d'elaboració dels plecs de condicions es manté un contacte continu amb els ministeris i els organismes als quals es dirigeixen els serveis, per garantir que la prestació, tot responent a paràmetres comuns, s'adapta als requeriments específics dels centres gestors.

Els estalvis obtinguts pels contractes centralitzats es mantenen en aquesta secció 10.

Aquesta centralització es fa compatible amb una descentralització de la gestió i l'ordenació de pagaments: així, tot i que les competències de l'òrgan de contractació corresponen a la DGRCC, el control efectiu de l'execució correspon als diversos centres gestors, que segueixen implicats en la prestació del servei, ja que són els que fan el seguiment d'una execució correcta i els que certifiquen les factures. Així mateix, en aquests contractes, la competència per al reconeixement d'obligacions i la proposta de pagament està delegada en els ministeris i els organismes.

D'igual manera, en fase d'execució d'aquests contractes es preveu l'existència de comissions de seguiment, formades pels ministeris i els organismes amb més presència en el contracte, com a eina de participació en el seguiment general del contracte.

Contractes centralitzats en vigor

Consulta el catàleg existent de contractes centralitzats