Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d'elements i sistemes de seguretat

AM 08/2017
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 106/16
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

El present acord marc té per objecte el subministrament de sistemes i elements de seguretat, conforme a l’article 206.3 b) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquest acord marc, com a sistema de racionalització tècnica, comprendrà la determinació dels productes adjudicats o empreses seleccionades, en funció del lot, així com les condicions generals dels subministraments i termes bàsics, als quals hauran d’ajustar-se els contractes basats en l’acord marc.

L’objecte de l’acord marc es desglossa en els següents lots que s’encarreguen de les diferents tipologies d’elements i sistemes de seguretat:

 1. Lots amb no tots els termes establerts – Sistemes de seguretat:

  • Lot 1: Sistemes de control d’accessos i presència.

  • Lot 2: Sistemes de circuit tancat de televisió.

  • Lot 3 : Sistemes contra intrusió.

  • Lot 4: Sistemes automàtics de detecció i extinció d’incendis.

  • Lot 5: Sistemes d’alimentació elèctrica ininterrompuda.

 2. Lots amb tots els termes establerts - Elements de seguretat:

  • Lot 6: Equips d’inspecció per raigs X.

  • Lot 7: Arcs detectors de metalls i detectors de metalls portàtils.

  • Lot 8: Detectors d’explosius i narcòtics.

  • Lot 9: Caixes fortes autònomes.

  • Lot 10: Armaris de seguretat.

  • Lot 11: Armaris ignífugs.

  • Lot 12: Armers.

  • Lot 13: Extintors d’incendis.

  • Lot 14: Equips de protecció personal en lluita contra incendis.

  • Lot 15: Destructores de documents en suport paper.

Llistat d'articles i preus

Consulta els elements i sistemes de seguretat adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

Durada

El termini de durada de l’acord marc serà de dos anys, des de l’01/03/2019.

L’acord marc podrà ser objecte de pròrroga, sent aquesta obligatòria per a l’empresari, abans de la seva finalització. La durada de les pròrrogues no podrà superar, d’una manera aïllada o conjunta, el termini de dotze mesos.