Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Encàrrecs a mitjans propis

Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació de serveis electrònics de confiança

Descripció

L’objecte d’aquest encàrrec és la prestació, per part de la FNMT-RCM, a l’Administració General de l’Estat i als organismes i entitats del sector públic estatal vinculades o dependents de la mateixa dels següents serveis:

 • Serveis tècnics, administratius i de seguretat necessaris per garantir la validesa i eficàcia de l’emissió i recepció de comunicacions i documents produïts a través de tècniques i mitjans EIT (serveis de certificació i signatura electrònica) en l’àmbit competència dels destinataris del present encàrrec.

 • Serveis relatius a la identificació electrònica de les Administracions Públiques i autenticació de l’exercici de la seva competència, de conformitat amb les Lleis 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia

Els serveis d’identificació electrònica i autenticació de documents electrònics de les Administracions Públiques es basaran en l’emissió i gestió del cicle de vida dels següents tipus de certificats electrònics:

 • Certificats de signatura electrònica del personal al servei de les Administracions Públiques i Administració de Justícia.

 • Certificats de signatura electrònica amb pseudònim del personal al servei de les Administracions Públiques.

 • Certificats de signatura electrònica amb pseudònim del personal al servei de l’Administració de Justícia, específicament aprovats pel Comitè Tècnic Estatal de l’Administració Judicial Electrònica.

 • Certificats de segell electrònic de l’Administració Pública.

 • Certificats per a la identificació de seus electròniques.

 • Així mateix, la FNMT-RCM també prestarà, a petició dels Departaments i organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Encàrrec, els següents serveis:

  • Expedició de certificats d’autenticació del lloc web, amb els límits establerts.

  • Serveis de validació de certificats a través de la plataforma FNMT-RCM.

  • Serveis de segellat de temps.

D’acord amb la clàusula segona de l’Encàrrec, són destinataris dels serveis contemplats en l’encàrrec tots els Departaments ministerials i els seus organismes autònoms així com els següents organismes i ens del sector públic estatal:

 • Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) - Direcció General d’Aviació Civil

 • ENAIRE

 • RED.es

 • Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A., (Acuamed)

 • Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat

 • Institut Cervantes

 • Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD)

Durada

L'encàrrec ha entrat en vigor l'1 de març de 2023, amb un termini de durada d'un any, prorrogable per un any addicional.

El pagament dels serveis inclosos en l’encàrrec s’atenen amb càrrec als crèdits del Servei 01 “Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació” de la Secció 10 “Contractació centralitzada” dels Pressupostos Generals de l’Estat.