Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Encàrrecs a mitjans propis

Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació de serveis electrònics de confiança

Descripció

L’objecte d’aquest encàrrec és la prestació, per part de la FNMT-RCM, a l’Administració General de l’Estat i als organismes i entitats del sector públic estatal vinculades o dependents de la mateixa dels següents serveis:

 • Serveis tècnics, administratius i de seguretat necessaris per garantir la validesa i eficàcia de l’emissió i recepció de comunicacions i documents produïts a través de tècniques i mitjans EIT (serveis de certificació i signatura electrònica) en l’àmbit competència dels destinataris del present encàrrec.

 • Serveis relatius a la identificació electrònica de les Administracions Públiques i autenticació de l’exercici de la seva competència, de conformitat amb les Lleis 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia

Els serveis d’identificació electrònica i autenticació de documents electrònics de les Administracions Públiques es basaran en l’emissió i gestió del cicle de vida dels següents tipus de certificats electrònics:

 • Certificats de signatura electrònica del personal al servei de les Administracions Públiques i Administració de Justícia.

 • Certificats de signatura electrònica amb pseudònim del personal al servei de les Administracions Públiques.

 • Certificats de signatura electrònica amb pseudònim del personal al servei de l’Administració de Justícia, específicament aprovats pel Comitè Tècnic Estatal de l’Administració Judicial Electrònica.

 • Certificats de segell electrònic de l’Administració Pública.

 • Certificats per a la identificació de seus electròniques.

 • Així mateix, la FNMT-RCM també prestarà, a petició dels Departaments i organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’Encàrrec, els següents serveis:

  • Expedició de certificats d’autenticació del lloc web, amb els límits establerts.

  • Serveis de validació de certificats a través de la plataforma FNMT-RCM.

  • Serveis de segellat de temps.

D’acord amb la clàusula segona de l’Encàrrec, són destinataris dels serveis contemplats en l’encàrrec tots els Departaments ministerials i els seus organismes autònoms així com els següents organismes i ens del sector públic estatal:

 • Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) - Direcció General d’Aviació Civil

 • ENAIRE

 • RED.es

 • Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED)

 • Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat

 • Institut Cervantes

 • Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

Durada

L'encàrrec ha entrat en vigor l'1 de març de 2021, i la seva vigència durant un any, fins el 28 de febrer de 2022, podent-se prorrogar per un any addicional.

El pagament dels serveis inclosos en l’encàrrec s’atenen amb càrrec als crèdits del Servei 01 “Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació” de la Secció 10 “Contractació centralitzada” dels Pressupostos Generals de l’Estat.