Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d'energia elèctrica

AM 23/2021
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2021/53
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L'objecte de l'acord marc és el subministrament d'electricitat de l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes Autònoms, Entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres Entitats públiques estatals, així com entitats adherides que ho sol·licitin expressament (dins de les previstes en annex I del Pliego).

El subministrament d'electricitat es refereix a les categories de peatges d'accés 2.0 TD, 3.0 TD, 6.1 TD, 6.2 TD i 6.3 TD.

S'estructura en els següents lots:

  • Lot 1: Península, per a contractes basats de consum igual o superior a 1.000.000 kWh
  • Lot 2: Península, per a contractes basats de consum inferior a 1.000.000 kWh
  • Lot 3: Illes Balears
  • Lot 4: Illes Canàries
  • Lot 5: Ciutat Autònoma de Ceuta
  • Lot 6: Ciutat Autònoma de Melilla

Les característiques de qualitat i garantia del subministrament són les establertes en la normativa del sector elèctric.

Els organismes peticionaris contractaran el seu subministrament d'electricitat per el/els lot/s que siguin precisos, a través de segones licitacions en les quals aportaran a les empreses adjudicatàries de l'acord marc les característiques dels punts de subministrament (CUPS) para els que se sol·licita oferta i la seva estimació de consum elèctric per períodes horaris. Les empreses adjudicatàries de l'acord marc presentaran la seva oferta de preus, que no podran excedir dels preus llindars establerts en l'acord marc per a cada empresa segons la seva oferta inicial.

Llistat d'articles i preus

ESTRUCTURA TARIFÀRIA

L'estructura tarifària és la prevista en la Circular 3/2020, de 15 de gener de la CNMC, que va entrar en vigor l'1 de juny de 2021:

 

Adjudicataris

Durada

La durada d'aquest acord marc és de 2 anys, des del seu inici, el 15 d'agost de 2022. L'acord marc podrà ser prorrogat una o diverses vegades abans de la finalització del mateix, fins a un màxim de dos anys.