Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de material d’oficina no inventariable

AM 07/2016
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 45/15
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de material d’oficina no inventariable (MONI), en particular els articles inclosos a les categories següents:

  • Elements d’escriptura i correcció;

  • Elements generals d’oficina;

  • Segells i accessoris;

  • Carpetes, sistemes d’arxiu i manipulats de paper;

  • Elements d’enquadernació;

  • Elements de transport i embalatge de documents.

No queden inclosos en aquest objectiu el subministrament de paper, perquè ja es troba centralitzat mitjançant l'Acord Marc 20/2017, la confecció de targetes d'identificació i d'altres tipus de materials impresos, les despeses associades als sobres postals, ni el material informàtic no inventariable.

Com que és un acord marc amb tots els termes establerts l’adquisició es realitzarà sense haver de convocar les parts a una nova licitació. No obstant això, en aplicació de la Directiva 2014/24/UE, el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) estableix com a condicions objectives per determinar quin de les empreses adjudicatàries de l'AM 07/2016 el serà de cada contracte basat les del preu més baix i major varietat de productes.

Llistat d'articles i preus

La llista final conté 211 articles.

S'ha fet un esforç notable per racionalitzar, simplificar i homogeneïtzar els subministraments objecte del subministrament (eliminat duplicitats o aquells que no són d'ús generalitzat), tenint-ne en compte les característiques i quins suposen una despesa més gran per a l'administració.

Consulta els articles adjudicats.

Adjudicataris

S’estableixen 19 lots geogràfics, amb una pluralitat d’adjudicataris per lot (el nombre d’adjudicataris de cada lot varia en funció del seu valor estimat).

S’han presentat 148 ofertes vàlides a la licitació, corresponents a 23 empreses diferents, per la qual cosa han passat a la valoració 53.452 productes. Amb data 2 de desembre de 2016 la Junta de Contractació Centralitzada ha acordat l’adjudicació de 76 ofertes corresponents a 14 empreses diferents per als 19 lots (veure anunci d’adjudicació del contracte en la Plataforma de Contractació del Sector Públic).

Consulta els adjudicataris d’aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Durada

La durada de l’Acord marc és de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de fins a un màxim de 2 anys addicionals, entrant en vigor als vint dies de la formalització. Els lots 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18 i 19 es van formalitzar l’11-04-2017. Els lots 3, 6, 12, 13 i 16 es van formalitzar l’01-06-2017. La primera pròrroga, de tots els lots, abasta des de la data de finalització de la seva vigència fins al 30-09-2020, i s’ha acordat una segona pròrroga que va des de la finalització de la primera pròrroga fins al 30-04-2021.