Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras

AM 20/2021
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2021/33
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L'objecte de l'acord marc és el subministrament de paper tallat grandàries DIN A-4 i DIN A-3, per a la seva utilització en fotocopiadores i equips d'impressió.

Els béns a subministrar en l'àmbit d'aquest acord marc es distribueixen en dos lots:

  • Lot 1 “Paper de fibra verge”
  • Lot 2 “Paper reciclat”

El Lot 1 “Paper de fibra verge” ha estat declarat desert, per la qual cosa només es podran adjudicar, en aquest acord marc, contractes corresponents al Lot 2 de subministrament de paper reciclat.

Est és un acord marc amb tots els termes definits per a contractes basats el valor benvolgut dels quals sigui inferior a 10.000 €. En contractes amb valor benvolgut igual o superior a 10.000 € s'haurà de realitzar una segona licitació.

Llistat d'articles i preus

Consulta els articles d’aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc en el cercador del catàleg.

Durada

L'acord marc té un termini de vigència d'un any, fins al 31 de març de 2023, havent estat objecte de pròrroga per un any més, fins al 31 de març de 2024, o fins a l'inici d'un nou acord marc, si aquesta data fos anterior.