Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball

AM 02/2020
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2020/52
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

La celebració d’aquest acord marc té per objecte el subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors i els seus elements complementaris declarats de contractació centralitzada conforme al que es disposa en l’article 1.b) de l’Orde EHA/1049/2008, de 10 d’abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada. L’acord marc se celebra amb diversos empresaris. Els béns objecte d’adquisició a través d’aquest acord marc es divideixen en dotze lots i són els següents:

 • LOT 1: ORDINADORS DE SOBRETAULA BÀSICS

 • LOT 2: ORDINADORS DE SOBRETAULA ESTÀNDARD

 • LOT 3: ORDINADORS DE SOBRETAULA SUPERIOR

 • LOT 4: ORDINADORS PORTÀTILS ESTÀNDARD

 • LOT 5: ORDINADORS PORTÀTILS SUPERIOR

 • LOT 6: ORDINADORS PORTÀTILS ULTRALLEUGERS ESTÀNDARD

 • LOT 7: ORDINADORS PORTÀTILS ULTRALLEUGERS SUPERIOR

 • LOT 8: ORDINADORS PORTÀTILS AMB PANTALLA SEPARABLE

 • LOT 9: MONITORS DE 21,5 POLZADES

 • LOT 10: MONITORS DE 23,6 POLZADES

 • LOT 11: MONITORS DE 27 POLZADES

 • LOT 12: ALTRES SOLUCIONS DEL LLOC DE TREBALL

En els lots de l’1 a l’11 es determina els productes adjudicats, així com les condicions i els termes als quals hauran d’ajustar-se els contractes basats en l’acord marc, si bé, les empreses adjudicatàries podran ser convocades a una nova licitació per a l’adjudicació. En aquesta segona licitació, es prendran com a base els termes de l’acord marc formulant-los de manera més precisa si fos necessari, de conformitat amb l’article 221 apartat 4 LCSP. En el cas del lot 12, l’adjudicació de l’acord marc determina les empreses seleccionades, així com les condicions generals dels subministraments i termes bàsics als quals hauran d’ajustar-se els contractes basats en aquest lot de l’acord marc, sense que sigui objecte de la licitació la selecció de determinats productes.

Llistat d'articles i preus

Consulta d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors adjudicats

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc en el cercador del catàleg

Durada

La durada d’aquest acord marc és de 2 anys.

El dia 1 de juny de 2021 entren en vigor els lots 5 (Ordinadors portàtils superior), 7 (Ordinadors portàtils ultralleugers superior), 9 (Monitors de 21,5 polzades), 10 (Monitors de 23,6 polzades) i 11 (Monitors de 27 polzades).

El dia 15 de juny de 2021 entren en vigor els lots 4 (Ordinadors portàtils estàndard), 6 (Ordinadors portàtils ultralleugers estàndard) i 8 (Ordinadors portàtils amb pantalla separable).

El dia 13 de juliol de 2021 entren en vigor els lots 1 (Ordinadors de sobretaula bàsics), 2 (Ordinadors de sobretaula estàndard), 3 (Ordinadors de sobretaula superior) i 12 (Altres solucions de lloc de treball).

L’acord marc podrà ser prorrogat una o diverses vegades abans de la seva finalització, fins a un màxim de dos anys. La durada de cada pròrroga no podrà ser superior a un any.