Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Equips audiovisuals

AM 12/2016
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 56/16
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L'objecte del contracte és el subministrament d'equips audiovisuals.

Aquest és un acord marc que no té tots els termes definits, i per la qual cosa, els organismes peticionaris han de convocar sempre una segona licitació per a l'adjudicació dels contractes basats.

Llistat d'articles i preus

No hi ha una llista d'articles perquè és un acord marc no detallat amb segona licitació obligatòria. Els productes que poden ser adquirits mitjançant aquest acord marc són de 2 tipus diferents:

  • Tipus 1: Sistemes audiovisuals
  • Tipus 2: Videocàmeres i càmeres fotogràfiques

Queden fora de l'àmbit d'aquest acord marc els contractes per al subministrament dels béns inclosos en l'àmbit objectiu corresponent, el valor estimat dels quals sigui igual o inferior a 5.000 €.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'aquest acord marc en el cercador del catàleg.

En aquest cas és possible veure articles adjudicats perquè es tracta d'un acord marc no detallat amb segona licitació obligatòria.

Durada

La durada inicial d’aquest acord marc és de 2 anys, des del 15/10/2017 al 14/10/2019, amb possibilitat de pròrroga per un màxim de 2 anys. La primera pròrroga de l’Acord marc abasta des del 15/10/2019 fins al 14/10/2020, i s’ha acordat una segona pròrroga per un termini de 12 mesos, des del 15/10/2020 fins al 14/10/2021.