Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Servei d'avaluació expost de l'eficàcia de les campanyes de publicitat institucional

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 47/17
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 770.578,51 €

Descripció

L'objecte del contracte és la prestació del servei d'avaluació ex post de l'eficàcia de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració General de l'Estat (AGE) i la resta d'entitats del sector públic estatal incloses en l'àmbit de la Llei 29/2005, de 29 de desembre, de Publicitat i Comunicació Institucional.

Les prestacions incloses són les següents:

  • Avaluació de campanyes de publicitat institucional.

  • Preparació de mitjans tècnics necessaris per dur a terme l'estudi post test conforme a la metodologia acordada.

  • Execució de l'estudi post test.

  • Elaboració d'un informe d'avaluació de cada campanya institucional.

Aquest contracte serà d'aplicació a campanyes de publicitat institucional recollides en els Plans anuals de publicitat i comunicació institucional dels anys 2018, 2019 i, en cas de pròrroga, 2020, així com a totes aquelles campanyes que, sense estar previstes en aquests plans anuals, hagin de dur-se a terme de manera excepcional per motius sobrevinguts, conforme a les disposicions de la Llei 29/2005, de 29 de desembre, de Publicitat i Comunicació Institucional i en el Reial Decret 947/2006, de 28 d'agost, que regula la Comissió de publicitat i comunicació institucional i l'elaboració del Pla anual de publicitat i comunicació de l'AGE

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest contracte les campanyes de publicitat institucional que estan detallades en la clàusula I'“Objecte del contracte” del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot únic MERKA STAR 518.000 € 518.000 € 20/06/2018 31/03/2020 24 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

El contracte té una durada de dos anys, des del dia de la formalització (20 de juny de 2018) fins al dia 31 de març de 2020. El contracte ha estat objecte de pròrroga fins al 31 de març de 2021.