Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de mobiliari de despatx i complementari, d’arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric, i de laboratori

AM 01/2019
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 44/19
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de mobiliari de despatx i complementari, d’arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric, i de laboratori.

Queden fora de l’àmbit d’aquest acord marc els contractes per al subministrament dels subministraments indicats el pressupost de licitació dels quals sigui inferior a 5.000 euros, impostos exclosos.

L’AM es estructura en els següents lots:

 • Lot 1: Despatxos de direcció i taules d'estrada.

 • Lot 2: Moble d’oficina general.

 • Lot 3: Cadirat.

 • Lot 4: Butaques per a sales d’actes.

 • Lot 5: Prestatgeries.

 • Lot 6: Paravents, envans i mampares.

 • Lot 7: Mobiliari tècnic de laboratori.

 • Lot 8: Mobiliari clínic i geriàtric.

Llistat d'articles i preus

En tractar-se d’un acord marc sense tots els termes definits, no hi ha un catàleg de productes amb preus.

Adjudicataris

El plec de clàusules administratives particulars de l’AM determina el nombre màxim d’empreses adjudicatàries a seleccionar per a cada lot:

Durada

La durada de cadascun dels lots de l’AM és de 24 mesos, des de la data que s’indiqui en el document de formalització, que no podrà excedir en més d’un mes a la data de la signatura

 • Lot 1. Data d’entrada en vigor: 20 de desembre de 2021; Data de finalització: 19 de desembre de 2023

 • Lot 2. Data d’entrada en vigor: 20 de desembre de 2021; Data de finalització: 19 de desembre de 2023

 • Lot 3. Data d’entrada en vigor: 1 de gener de 2022; Data de finalització: 31 de desembre de 2023

 • Lot 4. Data d’entrada en vigor: 1 d’agost de 2021; Data de finalització: 31 de juliol de 2023. Prorrogat fins a 31 de juliol de 2025.

 • Lot 5. Data d’entrada en vigor: 20 de desembre de 2021; Data de finalització: 19 de desembre de 2023

 • Lot 6. Data d’entrada en vigor: 20 de juliol de 2021; Data de finalització: 19 de juliol de 2023. Prorrogat fins a 19 de juliol de 2025.

 • Lot 7. Data d’entrada en vigor: 1 de novembre de 2021; Data de finalització: 31 d'octubre de 2023

 • Lot 8. Data d’entrada en vigor: 20 de gener de 2022; Data de finalització: 19 de gener de 2024

L’acord marc podrà ser prorrogat una o diverses vegades abans de la seva finalització, fins a un màxim de 24 mesos.