Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball

AM 02/2020
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 2020/52
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

La celebració del present acord marc té per objecte el subministrament d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors i els seus elements complementaris declarats de contractació centralitzada conforme al que es disposa en l'article 1.b) de l'Orde EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i servicis de contractació centralitzada. L'acord marc se celebra amb diverses empreses. Els subministraments objecte d'adquisició a través del present acord marc es dividixen en dotze lots i són els següents:
LOT 1: ORDINADORS DE SOBRETAULA BÀSICS
 
LOT 2: ORDINADORS DE SOBRETAULA ESTÀNDARD
 
LOT 3: ORDINADORS DE SOBRETAULA SUPERIOR
 
LOT 4: ORDINADORS PORTÀTILS ESTÀNDARD
 
LOT 5: ORDINADORS PORTÀTILS SUPERIOR
 
LOT 6: ORDINADORS PORTÀTILS ULTRALLEUGERS ESTÀNDARD
 
LOT 7: ORDINADORS PORTÀTILS ULTRALLEUGERS SUPERIOR
 
LOT 8: ORDINADORS PORTÀTILS AMB PANTALLA SEPARABLE
 
LOT 9: MONITORS DE 21,5 POLZADES
 
LOT 10: MONITORS DE 23,6 POLZADES
 
LOT 11: MONITORS DE 27 POLZADES
 
LOT 12: ALTRES SOLUCIONS DEL LLOC DE TREBALL
 
En els lots 1 a 11 determina els productes adjudicats, així com les condicions i els termes als quals hauran d'ajustar-se els contractes basats en l'acord marc, si bé, les empreses adjudicatàries podran ser convocades a una nova licitació per a l'adjudicació. En esta segona licitació, es prendran com a base els termes de l'acord marc formulant-los de manera més precisa si fóra necessari, de conformitat amb l'article 221 apartat 4 LCSP. En el cas del lot 12, l'adjudicació de l'acord marc determina les empreses seleccionades, així com les condicions generals dels subministraments i termes bàsics als quals hauran d'ajustar-se els contractes basats en este lot de l'acord marc, sense que siga objecte de la licitació la selecció de productes determinats.

Llistat d'articles i preus

Consulta d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'este acord marc en el buscador del catàleg.

Durada

La durada este acord marc és de 2 anys.

El dia 1 de juny de 2021 entren en vigor els lots 5 (Ordinadors portàtils superior), 7 (Ordinadors portàtils ultralleugers superior), 9 (Monitors de 21,5 polzades), 10 (Monitors de 23,6 polzades) i 11 (Monitors de 27 polzades).

El dia 15 de juny de 2021 entren en vigor els lots 4 (Ordinadors portàtils estàndard), 6 (Ordinadors portàtils ultralleugers estàndard) i 8 (Ordinadors portàtils amb pantalla separable).

El dia 13 de juliol de 2021 entren en vigor els lots 1 (Ordinadors de sobretaula bàsics), 2 (Ordinadors de sobretaula estàndard), 3 (Ordinadors de sobretaula superior) i 12 (Altres solucions de lloc de treball).

L'acord marc podrà ser prorrogat una o diverses vegades abans de la finalització del mateix, fins a un màxim de dos anys. La durada de cada pròrroga no podrà ser superior a un any.