Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qué fem

En la DGRCC actuem com a central de compres única per als ens inclosos en l'àmbit d'aplicació obligatori (AGE, organismes autònoms, entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals).

Així mateix, la resta d'entitats del sector públic estatal —per exemple, societats mercantils o fundacions—, les comunitats autònomes, les entitats locals o els organismes vinculats a qualsevol de les anteriors, poden adherir-se al nostre sistema per adquirir totes o algunes de les categories de béns i servicis centralitzats a través d'acords marc.

Des de la creació de la DGRCC al setembre de 2013, s'han conjugat diverses línies d'acció per assolir els objectius assignats de millorar els processos de contractació centralitzada. Així, s'ha racionalitzat l'ús dels acords marc ja existents, s'han renovat amb criteris nous els acords marc dels quals anava finalitzant la vigència (vehicles turismes, motocicletes, mobiliari i equips audiovisuals, estant els servicis de desenvolupament TI en preparació), i s'han ampliat les categories de béns i servicis centralitzats.

En els processos de centralització desenvolupats no només s'ha emprat la tradicional figura de l'acord marc, sinó que també s'ha acudit a procediments ordinaris de contractació. La centralització a través d'este últim tipus de procediments en alguns casos (neteja, seguretat, telecomunicacions i servicis postals) ha suposat també la centralització dels crèdits pressupostaris.

  • Els contractes centralitzats tramitats sobre noves matèries centralitzades són: servicis de seguretat privada i auxiliars de control fases 1 i 2, servicis postals fases 1 i 2, servicis de neteja integral d'edificis fases 1 i 2, servicis d'agències de viatges i servicis de telecomunicacions.

  • Els acords marc tramitats sobre noves matèries centralitzades són: subministrament de combustibles d'automoció, servici de compra d'espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris destinats a la materialització de les campanyes de publicitat institucional i subministrament d'energia elèctrica.

  • Altres béns i servicis la centralització dels quals s'ha acordat, si bé estan en fase d'estudi i de configuració dels plecs són: material d'oficina no inventariable (MONI), servicis de comptes bancaris i servicis de control de campanyes publicitàries.

En total, hi ha 25 categories de béns i servicis centralitzats que són gestionats des de la DGRCC .

A més d'estes contractacions, a fi de racionalitzar la despesa s'ha impulsat la formalització d'una comanda de gestió general amb la FNMT-RCM per a la prestació de servicis de certificació, de signatura i d'administració electrònica a la totalitat de l'Administració General de l'Estat, així com als organismes i a les entitats públiques que hi estan vinculats o que en depenen.

Tipus de contractacions centralitzades

Des de la Direcció General es duen a terme els tipus de contractacions centralitzades següents:

Així mateix, en esta DGRCC es tramiten els expedients de contractació per a l'adquisició d'equips i de sistemes per al tractament de la informació que, sense haver sigut declarats de contractació centralitzada, són proposats pels òrgans, les entitats i els organismes que estan en l'àmbit d'aplicació de la Central de Compres (article 207.1 del TRLCSP).

S'exceptuen d'este sistema els expedients de contractació quan el destinatari siga el Ministeri de Defensa o les entitats gestores i els servicis comuns de la Seguretat Social (disposició addicional tercera del TRLCSP) així com aquelles entitats excloses mitjançant orde del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques quan les circumstàncies especials o el volum d'adquisicions que duguen a terme ho aconsellen (article 207.2 del TRLCSP).

S'exceptuen també aquells expedients el pressupost de licitació dels quals siga inferior al milió d'euros, impostos indirectes exclosos, en què l'òrgan de contractació serà el corresponent a cada departament o organisme.

Estos expedients són tramitats per la Secretaria de la Junta de Contractació Centralitzada, que és l'encarregada de l'elaboració dels plecs reguladors de la contractació, a petició dels diversos departaments i organismes.

L'òrgan de contractació és la Junta de Contractació Centralitzada, que adjudicarà els contractes tramitats, llevat que es tracte d'expedients que es tramiten en base al procediment negociat sense publicació prèvia d'un anunci de licitació i que es basen en la causa prevista en l'article 170.d) del TRLCSP (raons tècniques, artístiques o motius de protecció de drets d'exclusiva que suposen que només pot encomanar-se a un empresari determinat), fet que fa que l'adjudicació corresponga al titular de la DGRCC.

La resta de competències que té la Junta de Contractació Centralitzada en relació amb estos expedients, com a òrgan de contractació, estan desconcentrades en el titular de la DGRCC.