Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acords marc

Què és un acord marc?

Un acord marc és un instrument de racionalització tècnica de la contractació consistent a preestablir una sèrie de condicions o termes que seran comuns a tots els contractes que s'adjudiquen durant la vigència de l'acord marc. Este sistema permet simplificar la tramitació dels contractes i possibilita l'adhesió d'organismes o entitats del sector públic estatal no incloses en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada, així com de Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Què és un contracte basat?

Els contractes que se celebren fonamentats en un acord marc es denominen “contractes basats”.

Una vegada celebrat un acord marc, els òrgans i organismes que requerisquen servicis o subministraments seleccionaran, dins del catàleg o mitjançant una nova licitació, l'empresa participant en l'acord marc els servicis del qual o productes puguen satisfer les seues necessitats de la millor forma possible.

A estos efectes, l'organisme destinatari de la prestació, proposarà l'adjudicació del contracte basat a l'òrgan de contractació corresponent. L'òrgan de contractació dels contractes basats serà la DGRCC excepte en el cas de les entitats adherides en el qual serà el previst en les normes generals aplicables a aquestes entitats.

Tipus d'acords marc i tramitació de contractes basats

  • Acords marc que no tenen tots els termes o condicions fixats en l'acord marc: en este cas per a cada contracte basat s'obliga a convidar a les empreses adjudicatàries de l'acord marc a una segona licitació en la qual es definisquen els termes i condicions que no estaven ja predeterminats, seguint el procediment establit en l'article 221 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

    Els criteris per a la valoració de les ofertes en esta licitació se seleccionen per part dels organismes destinataris de la prestació d'entre els indicats en els plecs de l'acord marc i han d'indicar-se en el document de licitació que servirà de base a les empreses per a presentar les seues ofertes.

    Una vegada valorades les ofertes per l'organisme destinatari de la prestació, en el cas que no es tracte d'una entitat adherida, proposarà a la DGRCC l'adjudicació del contracte basat al licitador que haja presentat l'oferta més adequada a les seues necessitats i d'acord amb els criteris establits en la seua licitació.

  • Acords marc amb tots els termes o condicions fixats en el propi acord marc: en este cas no és necessari realitzar una segona licitació.

    Quan l'acord marc establisca tots els termes, bé sense nova licitació, bé amb nova licitació, la possibilitat d'aplicar tots dos sistemes haurà d'estar prevista en el plec regulador de l'acord marc i aquest plec haurà de determinar els supòsits en els quals s'acudirà o no a una nova licitació, així com els termes que seran objecte de la nova licitació, si este fora el sistema d'adjudicació aplicable. Per a poder adjudicar contractes basats en un acord marc amb tots els termes definits sense nova licitació, serà necessari que el plec de l'acord marc preveja les condicions objectives per a determinar què empresa partix de l'acord marc haurà de ser adjudicatària del contracte basat i executar la prestació. 

    L'organisme destinatari de la prestació, quan no es tracte d'una entitat adherida, proposarà a la DGRCC l'adjudicació del contracte basat el licitador que haja presentat l'oferta més adequada a les seues necessitats i d'acord amb els criteris establits.

Catàleg d'acords marc