Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Nota aclaratoria sobre as competencias da DGRCC
  11/07/2022

  Ante o elevado número de consultas recibidas sobre determinados servizos asociados a viaxes, publícase a seguinte nota aclaratoria das competencias da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, en relación ás prestacións declaradas de contratación centralizada e o alcance das mesmas en materia de autorización para a contratación á marxe da Central de Contratación do Estado.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do novo acordo marco de subministración de vehículos turismos (Acordo Marco 14/2022)
  07/09/2022

  O novo acordo marco 14/2022 de subministración de vehículos turismos entrou en vigor con data 7 de setembro de 2022 para todos os lotes.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante AM 23/2021, de subministración de enerxía eléctrica
  01/09/2022

  Dispoñibles instrucións, Notas de Axuda para a preparación na PLACSP da licitación de contratos baseados no AM 23/2021, para a subministración de enerxía eléctrica e esquema do procedemento: O 15 de agosto de 2022 entrou en vigor o AM 23/2021, e xa se publicaron as Instrucións para a licitación e execución de contratos baseados no acordo marco 23/2021 para a subministración de enerxía eléctrica, o documento Notas de Axuda para a preparación na PLACSP da licitación de contratos baseados no este acordo marco e o Esquema xeral do procedemento ELECTRA, CONECTA, PLACSP. Lémbrase que a licitación se efectuará de forma electrónica, a través da Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACSP). En caso de precisar algunha aclaración poden dirixirse a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es

  Preme aquí para ver máis información
 • Inserción no Portal de Contratación Centralizada estatal dos modelos de solicitude de adhesión ao sistema dinámico de adquisición 26/2021, servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica.
  08/08/2022

  Comunícase que, os distintos modelos de solicitude de adhesión ao sistema dinámico de adquisición 26/2021, servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica, aprobados pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, atópanse aloxados na páxina do Portal de Contratación Centralizada estatal denominada “Como me adhiro”, situada na dirección: https://contratacioncentralizada.gob.es/comomeadhiero Os entes, entidades e organismos interesados en solicitar a adhesión ao citado sistema dinámico de adquisición, unha vez cuberta a correspondente solicitude de adhesión, deberán remitir esta mediante rexistro electrónico conectado á Plataforma do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR), á Subdirección Xeral de Coordinación e Xestión Orzamentaria (Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación – Ministerio de Facenda e Función Pública).

  Preme aquí para ver máis información
 • Finalización vixencia AM 14/2017 subministración de vehículos automóbiles de turismo
  21/06/2022

  O próximo 30 de xuño de 2022 finaliza a vixencia do acordo marco 14/2017 para a subministración de vehículos turismos. O prazo no que poden adxudicarse contratos baseados no este acordo marco é o de vixencia do mesmo. Por tal motivo, establécese o día 22 de xuño de 2022 como data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de CONECTA-CENTRALIZACIÓN, salvo aqueles expedientes que xa estivesen en fase de licitación. En todo caso, a proposta de adxudicación correctamente formulada deberá ter entrada antes do día 29 de xuño de 2022.

 • Aviso importante AM suministro de energía eléctrica
  29/07/2022

  Entrada en vigor el 15 de agosto de 2022 del AM 23/2021, para el suministro de energía eléctrica: El 14 de agosto finaliza la vigencia del AM 23/2017, por lo que ya no es posible licitar contratos correspondientes a este AM. / El 15 de agosto de 2022 entra en vigor el AM 23/2021, por lo que a partir de dicha fecha se podrá remitir a las empresas adjudicatarias la solicitud de oferta para la adjudicación de contratos basados en este AM. La licitación se efectuará de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En caso de precisar alguna aclaración pueden dirigirse a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es. Vínculo a la documentación asociada al AM 23/2021 en la PLACSP:

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga dos lotes 1, 2, 4, 5 e 6 do Acordo Marco 21/2020, para a subministración de combustibles en estacións de servizo
  28/07/2022

  O 19 de xullo de 2022 acordouse a prórroga dos lotes 1, 2, 4, 5 e 6 do Acordo Marco 21/2020, para a subministración de combustibles en estacións de servizo, desde o 1 de decembro de 2022 ata o 30 de novembro de 2023.

  Preme aquí para ver máis información
 • Recordatorio para usuarios de Conecta-Centralización
  21/06/2022

  Lémbrase aos usuarios e as usuarias da aplicación Conecta-Centralización, que tal e como recollen as guías de tramitación postas ao seu dispor, no caso de que se requira tramitar propostas de adxudicación de contratos baseados con firmas realizadas fóra do sistema, deberán ter en conta que as firmas recollidas no documento deberán ser electrónicas e se se require máis dun asinante por estar o expediente de gasto suxeito a fiscalización previa todas, as firmas electrónicas deberán figurar documento da proposta de adxudicación. En todo caso, tanto a sinatura da proposta por parte da persoa que realice o pedimento, como da persoa que incorpore en Conecta-Centralización os documentos, deberán realizarse en Conecta-Centralización.

 • Inicio do Sistema Dinámico de Adquisición 26/2021 de servizos de desenvolvemento de Administración Electrónica.
  07/06/2022

  Atópanse dispoñibles no Portal de Contratación Centralizada as instrucións e modelos do SDA 26/2021. Os organismos xa poden remitir as solicitudes de informe previo á Subdirección Xeral de Contratación Centralizada de Tecnoloxías ao enderezo electrónico sda26.sgcctecnologias@hacienda.gob.es, A partir do próximo día 20 de xuño poderanse enviar as invitacións a licitar aos candidatos do SDA admitidos o pasado 19 de maio de 2021.

  Preme aquí para ver máis información
 • Próxima finalización do acordo marco 10/2018 para a subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións
  26/05/2022

  O próximo 1 de xullo de 2022 finaliza o prazo de vixencia do AM 10/2018. Conforme ao apartado V do PCAP do AM 10/2018 a data límite para enviar as invitacións aos adxudicatarios do acordo marco é o vindeiro venres 1 de xullo de 2022. No entanto, só se poderán adxudicar os contratos cuxas propostas de adxudicación recíbanse antes do día 1 de agosto de 2022. Están a completarse os trámites para efectuar a licitación do instrumento de racionalización que substitúa ao actual acordo marco, non podéndose determinar a data de entrada en vigor do mesmo.