Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Preguntes freqüents

 1. Estic obligat a contractar de forma centralitzada?

  D'acord amb l'art. 229.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Sistema de Contractació Centralitzada Estatal té caràcter obligatori per a l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes autònoms, Entitats gestores i Servicis comuns de la Seguretat Social, les Universitats Públiques i les autoritats administratives independents, els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia i altres Entitats públiques estatals. Més informació.

 2. No sé si el producte o servici que desitge adquirir és d'adquisició centralitzada.

  En l'Orde EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i servicis de contractació centralitzada s'arrepleguen els productes i servicis inclosos en l'àmbit del sistema estatal de contractació centralitzada i les especificitats a tindre en compte en cada cas.

  En els servicis de seguretat i neteja han de tindre's en compte les disposicions transitòries segona i tercera de l'Orde, respectivament, ja que transitòriament la centralització de contractes solament afecta a servicis prestats en determinades zones geogràfiques i en edificis destinats a determinats usos.

  Es pot consultar la normativa de centralització en la secció Normativa d'este Portal.

  En la secció Catàleg d'este Portal s'inclou una relació dels productes i servicis disponibles en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

 3. On podria consultar el catàleg de béns i servicis de contractació centralitzada?

  En la secció Catàleg d'este Portal de Contractació Centralitzada es mostra el llistat de productes i servicis la contractació centralitzada dels quals es troba disponible. Per a consultar els articles, juntament amb els seus detalls i preus, inclosos en el catàleg, es pot accedir a esta pàgina.

  En els acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició sense producte detallat amb segona licitació obligatòria, no és possible consultar els detalls i preus dels articles adjudicats, ja que estos no s'han establit en la fase d'acord marc.

 4. Què he de fer per a poder contractar de manera centralitzada?

  Si estàs inclòs dins de l'àmbit subjectiu obligatori has de seguir les instruccions dictades per a cada acord marc o sistema dinàmic d'adquisició i estar donat de alta en l'aplicació del sistema estatal de contractació centralitzada CONNECTA-CENTRALITZACIÓ.

  Si pertanys a una Administració d'una comunitat autònoma, entitat local, societat, fundació, o a una entitat del sector públic estatal no inclosa en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada, primer t'has d'adherir al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Consulta la secció Com m'adherisc per a més informació.

 5. Si desitge adquirir un producte o servici oferit en un acord marc o sistema dinàmic, què he de fer?

  En primer lloc, s'han de consultar les instruccions específiques de l'acord marc o sistema dinàmic d'adquisició, disponibles a través de la fitxa corresponent de la secció del Catàleg. En les instruccions es trobaran les previsions que s'hauran de tindre en compte per al tràmit d'una proposta d'adjudicació, així com si escau, les relatives al procés de licitació.

  Per a tramitar la proposta d'adjudicació, s'ha d'accedir a l'aplicació CONNECTA-CENTRALITZACIÓ des de la qual es realitzen tots els tràmits electrònics per a l'adquisició d'un producte o servici inclòs en un dels acords marc o sistema dinàmic d'adquisició en vigor.

 6. Encara que el producte o servici que vull adquirir és d'adquisició centralitzada, el catàleg existent no cobrix les meues necessitats. Puc contractar-li fóra del sistema estatal de contractació centralitzada?

  Quan es donen certes condicions i circumstàncies, és possible que un organisme realitze una contractació al marge del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Referent a açò es pot consultar la secció Autoritzacions i excepcions d'este Portal.

  De forma particular, si el producte o servici que vull adquirir és d'adquisició centralitzada, però el catàleg existent no cobrix les meues necessitats, s'ha de sollicitar autorització a la DGRCC per a contractar fora del catàleg a través de l'aplicació Autorizex, motivant que els productes o servicis adjudicats no reunixen les característiques indispensables per a satisfer les necessitats de l'organisme destinatari. 

  Els organismes adherits a un acord marc o sistema dinàmic hauran d'informar trimestralment a la DGRCC de les contractacions efectuades al marge dels mateixos. 

 7. Com puc adherir-me al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada?

  Si no estàs inclòs dins de l'àmbit subjectiu obligatori al que es referix l'art. 229.2 LCSP, i pertanys a un organisme d'una comunitat autònoma, entitat local, societat, fundació, i altres ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic o Local, pots sollicitar la seua adhesió al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Consulta la secció Com m'adherisc, per a més informació.

 8. Com puc saber si el meu organisme es troba adherit al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada?

  Pots sollicitar qualsevol informació en relació a l'adhesió genèrica al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, o d'adhesió específica als diversos acords marc i sistemes dinàmics, contactant a través de la direcció de correu electrònic Adhesiones.DGRCC@hacienda.hacienda.gob.es.

 9. Quin procediment he de seguir per a realitzar una segona licitació?

  El procediment que s'ha de seguir s'establix en els plecs reguladors de l'acord marc o sistema dinàmic d'adquisició, i en les instruccions elaborades per a cadascun d'ells. En la fitxa del catàleg corresponent es pot accedir a estos documents.

 10. Si una empresa m'oferix millors condicions que l'arreplegat en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, podria contractar pel meu compte?

  Si s'està dins de l'àmbit subjectiu obligatori de la contractació centralitzada, o s'està adherit al sistema per al servici o subministrament en qüestió, no és possible contractar-ho fora d'ell: s'ha d'utilitzar el sistema centralitzat. En cas de tractar-se de necessitats que no puguen satisfer-se a través dels productes o servicis preestablits, es podria sol·licitar una autorització d'excepció per a contractar al marge de la Central de Compres de l'Estat.

 11. En cas de tindre problemes amb el subministrament o servici adquirit, com podria exercir els drets derivats de la garantia?

  Ha d'informar-se a la DGRCC, indicant el contracte que ha generat problemes, presentant justificació fefaent dels mateixos.

 12. En cas d'incidències amb el sistema, amb qui podria contactar?

  En la secció Contacte tens a la teua disposició totes les bústies d'atenció de dubtes i suggeriments.

 13. He de demanar oferta a totes les empreses del catàleg?

  El procediment a seguir en cada cas és el que s'establix en els plecs reguladors del corresponent acord marc o sistema dinàmic d'adquisició, i en les instruccions elaborades per a cadascun d'ells. En la respectiva fitxa del catàleg es pot accedir a estos documents.