Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Preguntes freqüents

 1. Quina és la diferència entre acords marc i contractes centralitzats?

  En l'acord marc es fixen les condicions generals dels contractes basats en el mateix, que hauran de celebrar-se amb alguna de les empreses adjudicatàries de l'acord marc. L'especificació dels serveis o dels productes concrets requerits la faran els organismes peticionaris en tramitar un contracte basat. Així mateix, els organismes peticionaris són els competents per a la gestió de la despesa derivada dels contractes basats que tramiten.

  Els contractes centralitzats agrupen serveis de diversos ministeris i organismes i en els plecs s'estableixen les prestacions concretes requerides i les condicions en què es duran a terme els serveis. La despesa derivada d'aquests contractes s'imputa a la Secció 10 dels PGE, crèdit gestionat per la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC).

 2. Quins organismes estan obligats a contractar de forma centralitzada?

  D'acord amb l'art. 206 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Sistema de Contractació Centralitzada Estatal té caràcter obligatori per a l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals. Més informació.

 3. No sé si el producte o el servei que vull adquirir és d'adquisició centralitzada.

  En l'Ordre EHA/1049/2008, del 10 d'abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada s'inclouen els productes i serveis inclosos en l'àmbit de la central de contractació i les especificitats que cal tenir en compte en cada cas.

  En els serveis de seguretat i neteja s'han de tenir en compte les disposicions transitòries segona i tercera de l'Ordre, respectivament, ja que transitòriament la centralització de contractes només afecta serveis prestats en zones geogràfiques determinades i en edificis destinats a uns usos determinats.

  Pots consultar la normativa de centralització en la secció Normativa d'aquest Portal.

  En la secció Catàleg d'aquest portal s'inclou una relació dels productes i serveis disponibles al Sistema de Contractació Centralitzada Estatal.

 4. On podria consultar el catàleg de subministraments i serveis de contractació centralitzada?

  En la secció Catàleg d'aquest Portal de Contractació Centralitzada es mostra el llistat de productes i serveis de contractació centralitzada.

  Per consultar els articles, juntament amb els detalls i els preus, inclosos en el catàleg, accedeix a aquesta pàgina.

  En els acords marc sense producte detallat amb segona licitació obligatòria, no és possible consultar els detalls i els preus dels articles adjudicats, ja que no els han establert en la fase d'acord marc.

 5. Què he de fer per poder contractar de manera centralitzada?

  Si estàs inclòs en l'àmbit subjectiu obligatori pots accedir a l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN.

  Si ets d'un organisme d'una comunitat autònoma, ens local, societat, fundació i altres ens del sector púbic estatal, autonòmic o local, et pots adherir al Sistema de Contractació Centralitzada Estatal. Consulta la secció Com m'hi adhereixo per obtenir més informació.

 6. Quin és el termini de tramitació d'un producte o servei a través del Sistema de Contractació Centralitzada Estatal?

  Els terminis de tramitació d'un producte o servei difereixen si cal convocar una segona licitació.

  En el cas de compra directa, el termini des que es rep a través de CONECTA la petició fins que es notifica a l'empresa adjudicatària del contracte basat signat per la DGRCC és inferior a una setmana.

  En el cas de segona licitació, el procediment complet sol durar menys d'un mes, ja que cal respectar el termini mínim de presentació d'ofertes, que es fixarà en funció de la complexitat de l'objecte del contracte i del temps necessari per fer-ne la valoració (en cas que l'únic criteri sigui el preu, la valoració és molt àgil). Els terminis totals en cas de contractes que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada (no SARA) solen ser inferiors, en funció del nombre d'empreses a què se sol·liciti oferta (mínim tres) i del termini per a la presentació d'ofertes, que sol ser inferior.

 7. Si vull adquirir un producte o servei ofert en un acord marc, què he de fer?

  Cal accedir a l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN des de la qual es fan tots els tràmits electrònics per a l'adquisició d'un producte o d'un servei inclòs en un dels acords marc en vigor.

 8. Tot i que el producte o servei que vull adquirir és d'adquisició centralitzada, el catàleg que hi ha no cobreix les meves necessitats.

  En aquest cas s'ha de sol·licitar autorització d'excepció a la contractació centralitzada, remetent escrit a la DGRCC en què es motivi que els productes o serveis adjudicats no reuneixen les característiques indispensables per satisfer les necessitats de l'organisme peticionari. Sobre aquesta qüestió pot consultar-se la secció Autoritzacions i excepcions  d'aquest Portal.

 9. Què és un contracte basat?

  Una vegada s'ha celebrat un acord marc, els òrgans i els organismes que requereixin serveis o subministraments seleccionaran, dins el catàleg o mitjançant una nova licitació, l'empresa participant en l'acord marc els serveis o productes de la qual satisfaci les seves necessitats de la millor manera possible.

  A aquests efectes, proposarà a la DGRCC l'adjudicació del contracte basat corresponent.

 10. Què és una segona licitació?

  D'acord amb el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per adjudicar els contractes basats en un acord marc, quan no tots els termes estiguin fixats, cal convocar les parts a una licitació nova, seguint el procediment establert en el article 198.4. Així mateix, podrà acudir-se a una licitació nova quan s'hagi previst així en l'acord marc i les circumstàncies concretes de l'adquisició ho aconsellin.

 11. En quins acords marc és obligatori fer una segona licitació?

  Cal una segona licitació en tots els acords marc següents:

  • Acord marc 01/2014 de Subministrament de mobiliari d'oficina, de laboratori i geriàtric.

  • Acord marc 10/2012 de Subministrament d'equips i programari de comunicacions, en els casos assenyalats en el plec.

  • Acord marc 12/2014 de Subministrament de sistemes audiovisuals.

  • Acord marc 23/2015 de Subministrament d'energia elèctrica.

  • Acord marc 21/2014 de Subministrament de combustibles d'automoció Lot 1.

  • Acord marc 26/2015 de Serveis de desenvolupament de sistemes d'informació.

  • Acord marc 27/2012 de Serveis d'allotjament de sistemes d'informació.

  • Acord marc 50/2014 de Serveis de compra d'espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris destinats a la materialització de les campanyes de publicitat institucional.

 12. Quin procediment he de seguir per fer una segona licitació?

  El procediment que s'ha de seguir està regulat en els plecs reguladors de l'acord marc i en les instruccions elaborades per a cada un. En la fitxa de cada acord marc es pot enllaçar a aquests documents.

  En línies generals, el procediment és el següent: l'òrgan o l'organisme que necessita els serveis o els subministraments convocarà una "segona licitació" per seleccionar l'oferta més avantatjosa per a una comanda determinada, d'acord amb les necessitats tècniques concretes.

  En alguns acords marc cal que, prèviament, la DGRCC doni el vistiplau al document de licitació elaborat per l'òrgan o l'organisme peticionari (vegeu les instruccions de cada acord marc).

  Els criteris per a la valoració de les ofertes en aquesta licitació se seleccionen per part dels òrgans o dels organismes d'entre els indicats en els plecs de l'acord marc i s'han d'indicar en el que s'anomena "document de licitació".

  Una vegada s'han valorat les ofertes, els òrgans o els organismes proposen a la DGRCC l'adjudicació del contracte basat al licitador que hagi presentat la millor oferta, adequada a les necessitats del peticionari i d'acord amb els criteris establerts en el document de licitació.

 13. Què són les excepcions a la contractació centralitzada?

  Si s'està dins de l'àmbit subjectiu obligatori de la contractació centralitzada, o s'està adherit al sistema per al servei o subministrament en qüestió, no és possible contractar-ho fora d'ell, s'ha d'utilitzar el sistema centralitzat. En cas de tractar-se de necessitats no recollides en cap dels productes o serveis es podria sol·licitar una autorització d'excepció per contractar al marge del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

 14. Si una empresa m'ofereix millors condicions que el que recull el Sistema de Contractació Centralitzada Estatal, podria contractar pel meu compte?

  Si s'està dins de l'àmbit subjectiu obligatori de la contractació centralitzada o s'està adherit al sistema per al servei o el subministrament en qüestió, no és possible contractar-hi fora, has d'utilitzar el sistema centralitzat. En cas de tractar-se de necessitats no recollides en cap dels productes o serveis podries sol·licitar una autorització d'excepció per contractar al marge de la Central de Compres de l'Estat.

 15. En cas de requerir necessitats particulars sobre un producte o servei, podria negociar amb les empreses característiques diferents de les que recull l'acord marc o el contracte centralitzat?

  Alguns acords marc incorporen en els plecs la possibilitat d'incloure necessitats específiques, per exemple l'acord marc de serveis de desenvolupament de sistemes d'informació. Altres incorporen la possibilitat d'incloure complements als productes, per exemple l'acord marc de vehicles industrials permet incorporar una grua a un camió Altres permeten incloure descomptes per volum, com l'acord marc d'ordinadors i programari ofimàtic. En resum, s'haurien de mirar els plecs concrets del producte per al què cal una necessitat particular.

 16. En cas de tenir problemes amb el subministrament o el servei adquirit, com podria tramitar-ne la garantia?

  Cal sol·licitar-la a la DGRCC, indicant l'expedient de la petició que ha generat problemes i presentant-ne justificació fefaent.

 17. En cas d'incidències amb el sistema, amb qui podria contactar?

  En la secció Contacta amb la DGRCC tens a la teva disposició totes les bústies d'atenció de dubtes i suggeriments.

 18. He de demanar oferta a totes les empreses de catàleg?

  Cuando un organismo lanza una segunda licitación para pedir oferta a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco Quan un organisme llença una segona licitació per demanar oferta a les empreses adjudicatàries de l’acord marc:

  • Si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes SARA”, amb valor estimat igual o superior a l’establert en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), s’ha de sol·licitar oferta a totes les empreses adjudicatàries del lot corresponent de l’acord marc.

  • Si el contracte a adjudicar no està subjecte a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes NO SARA”, amb valor estimat inferior a l’establert en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), l’organisme destinatari podrà no convidar a la licitació a la totalitat de les empreses, sempre que, sol·liciti ofertes a un mínim de tres empreses i es justifiqui en l’expedient, tret que els plecs reguladors de l’acord marc o les instruccions de la seva aplicació indiquin una altra cosa.

 19. En contractes NO SARA, què passa si no em presenten oferta tres empreses?

  Caldrà consultar les instruccions per a la licitació de contractes basats del corresponent acord marc o consultar el criteri que cal aplicar.

 20. En agregació de demanda, puc sortir-me'n i comprar individualment?

  Abans d'iniciar un procés d'agregació de demanda s'analitzen les necessitats comunes dels ens de l'àmbit obligatori de la centralització així com les característiques que han de tenir els subministraments objecte d'agregació per satisfer aquestes necessitats. Per tant, no és possible adquirir els mateixos subministraments fora dels processos d'agregació. L'objectiu d'aquests processos és, d'una banda, racionalitzar les compres de subministraments d'ús comú buscant-ne les característiques comunes que permetin fer una gran comanda, i de l'altra, obtenir estalvis derivats de les economies d'escala que suposen per a les empreses adjudicatàries la possibilitat de fer una venda de gran volum.