Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Preguntes freqüents

 1. Estic obligat a contractar de forma centralitzada?

  D'acord amb l'art. 229.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Sistema de Contractació Centralitzada Estatal té caràcter obligatori per a l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes autònoms, Entitats gestores i Serveis comuns de la Seguretat Social, les Universitats Públiques i les autoritats administratives independents, els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia i altres Entitats públiques estatals. Més informació.

 2. No sé si el producte o servei que desitjo adquirir és d'adquisició centralitzada.

  En l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada es recullen els productes i serveis inclosos en l'àmbit del sistema estatal de contractació centralitzada i les especificitats a tenir en compte en cada cas.

  En els serveis de seguretat i neteja han de tenir-se en compte les disposicions transitòries segona i tercera de l'Ordre, respectivament, ja que transitòriament la centralització de contractes solament afecta a serveis prestats en determinades zones geogràfiques i en edificis destinats a determinats usos.

  Es pot consultar la normativa de centralització en la secció Normativa d'aquest Portal.

  En la secció Catàleg d'aquest Portal s'inclou una relació dels productes i serveis disponibles en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

 3. On podria consultar el catàleg de béns i serveis de contractació centralitzada?

  En la secció Catàleg d'aquest Portal de Contractació Centralitzada es mostra el llistat de productes i serveis la contractació centralitzada dels quals es troba disponible. Per consultar els articles, juntament amb els seus detalls i preus, inclosos al catàleg, es pot accedir a aquesta pàgina.

  En els acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició sense producte detallat amb segona licitació obligatòria, no és possible consultar els detalls i preus dels articles adjudicats, ja que aquests no s'han establert en la fase d'acord marc.

 4. Què haig de fer per poder contractar de manera centralitzada?

  Si estàs inclòs dins de l'àmbit subjectiu obligatori has de seguir les instruccions dictades per a cada acord marc o sistema dinàmic d'adquisició i estar donat de alta en l'aplicació del sistema estatal de contractació centralitzada CONNECTA-CENTRALITZACIÓ.

  Si pertanys a una Administració d'una comunitat autònoma, entitat local, societat, fundació, o a una entitat del sector públic estatal no inclosa en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada, primer t'has d'adherir al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Consulta la secció Com m'adhereixo per a més informació.

 5. Si desitjo adquirir un producte o servei ofert en un acord marc o sistema dinàmic, què haig de fer?

  En primer lloc, s'han de consultar les instruccions específiques de l'acord marc o sistema dinàmic d'adquisició, disponibles a través de la fitxa corresponent de la secció del Catàleg. En les instruccions es trobaran les previsions que s'hauran de tenir en compte per al tràmit d'una proposta d'adjudicació, així com si escau, les relatives al procés de licitació.
   
  Per tramitar la proposta d'adjudicació, s'ha d'accedir a l'aplicació CONNECTA-CENTRALITZACIÓ des de la qual es realitzen tots els tràmits electrònics per a l'adquisició d'un producte o servei inclòs en un dels acords marc o sistema dinàmic d'adquisició en vigor.

 6. Encara que el producte o servei que vull adquirir és d'adquisició centralitzada, el catàleg existent no cobreix les meves necessitats. Puc contractar-li fos del sistema estatal de contractació centralitzada? 

  Quan es donen certes condicions i circumstàncies, és possible que un organisme realitzi una contractació al marge del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Referent a això es pot consultar la secció Autoritzacions i excepcions d'aquest Portal.

  De forma particular, si el producte o servei que vull adquirir és d'adquisició centralitzada, però el catàleg existent no cobreix les meves necessitats, s'ha de sol·licitar autorització a la DGRCC per contractar fora del catàleg a través de l'aplicació Autorizex, motivant que els productes o serveis adjudicats no reuneixen les característiques indispensables per satisfer les necessitats de l'organisme destinatari. 

  Els organismes adherits a un acord marc o sistema dinàmic hauran d'informar trimestralment a la DGRCC de les contractacions efectuades al marge dels mateixos. 

 7. Com puc adherir-me al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada?

  Si no estàs inclòs dins de l'àmbit subjectiu obligatori al que es refereix l'art. 229.2 LCSP, i pertanys a un organisme d'una comunitat autònoma, entitat local, societat, fundació, i altres ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic o Local, pots sollicitar la seva adhesió al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Consulta la secció Com m'adhereixo, per a més informació.

 8. Com puc saber si el meu organisme es troba adherit al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada?

  Pots sollicitar qualsevol informació en relació a l'adhesió genèrica al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, o d'adhesió específica als diversos acords marc i sistemes dinàmics, contactant a través de l'adreça de correu electrònic Adhesiones.dgrcc@hacienda.gob.es.

 9. Quin procediment haig de seguir per realitzar una segona licitació?

  El procediment que s'ha de seguir s'estableix en els plecs reguladors de l'acord marc o sistema dinàmic d'adquisició, i en les instruccions elaborades per a cadascun d'ells. En la fitxa del catàleg corresponent es pot accedir a aquests documents.

 10. Si una empresa m'ofereix millors condicions que el recollit en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, podria contractar pel meu compte?

  Si s'està dins de l'àmbit subjectiu obligatori de la contractació centralitzada, o s'està adherit al sistema per al servei o subministrament en qüestió, no és possible contractar-ho fora d'ell: s'ha d'utilitzar el sistema centralitzat. En cas de tractar-se de necessitats que no puguin satisfer-se a través dels productes o serveis preestablerts, es podria sol·licitar una autorització d'excepció per contractar al marge de la Central de Compres de l'Estat.

 11. En cas de tenir problemes amb el subministrament o servei adquirit, com podria exercir els drets derivats de la garantia?

  Ha d'informar-se a la DGRCC, indicant el contracte que ha generat problemes, presentant justificació fefaent dels mateixos.

 12. En cas d'incidències amb el sistema, amb qui podria contactar?

  En la secció Contacto tens a la teva disposició totes les bústies d'atenció de dubtes i suggeriments.

 13. Haig de demanar oferta a totes les empreses del catàleg?

  El procediment a seguir en cada cas és el que s'estableix en els plecs reguladors del corresponent acord marc o sistema dinàmic d'adquisició, i en les instruccions elaborades per a cadascun d'ells. En la respectiva fitxa del catàleg es pot accedir a aquests documents.