Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Tinc dubtes

 1. Estic interessat a formar part del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, què he de fer?

  Si la teua empresa desenvolupa la seua activitat en l'àmbit d'algun dels béns o servicis declarats de contractació centralitzada per l'Orde EHA 1049/2008 o les seues modificacions posteriors i desitges formar part del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada has de participar en la corresponent licitació que convoque la Junta de Contractació Centralitzada. Pots trobar la convocatòria de la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

  El Pla de Contractació Centralitzada del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, arreplega la previsió de contractes (ja siguen acords marc, sistemes dinàmics o contractes centralitzats) que es preveu prorrogar, licitar o iniciar la seua tramitació. El pla es pot trobar en la secció Què fem

 2. Una vegada celebrat un acord marc o un sistema dinàmic d'adquisició i estant en vigor el mateix, és possible ser inclòs com a adjudicatari?

  Una vegada celebrat un acord marc, no és possible ser inclòs com a adjudicatari del mateix. La determinació de les empreses adjudicatàries d'un acord marc es realitza a través d'un procediment de licitació amb subjecció a l'establit en la Llei de Contractes del Sector Públic.

  A diferència dels acords marc, en els sistemes dinàmics, durant tot el seu període de vigència, qualsevol empresari interessat podrà sol·licitar participar en les condicions exposades els plecs que regixen la licitació. 

 3. Soc una empresa adjudicatària d'un acord marc o un sistema dinàmic d'adquisició, com puc resultar adjudicatària d'un contracte basat o específic?

  Quan l'acord marc s'haguera celebrat amb diversos empresaris i tots els termes estiguen establits, no cal celebrar una nova licitació, si així s'establix en el plec de l'acord marc, i serà l'organisme destinatari del  subministrament o servici el que realitzarà una proposta d'adjudicació a una de les empreses adjudicatàries de l'acord marc atenent a cuales siguen les seues necessitats concretes a satisfer i a les condicions objectives previstes en el plec de l'acord marc.

  En el cas en què per a la contractació d'un subministrament o un servici a través d'un acord marc l'organisme destinatari convoque una segona licitació, si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes SARA”, amb valor benvolgut igual o superior a l'establit en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), s'ha de sol·licitar oferta a totes les empreses adjudicatàries del lot corresponent de l'acord marc.

  Quan els contractes a adjudicar no estiguen subjectes a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes NO SARA" (amb valor benvolgut inferior a l'establit en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), l'organisme destinatari podrà no convidar a la licitació a la totalitat de les empreses, sempre que, com a mínim, sol·licite ofertes a tres i es justifique en l'expedient, llevat que els plecs reguladors de l'acord marc o les instruccions de la seua aplicació indiquen una altra cosa.

  D'altra banda, l'adjudicació de contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició, sempre requerirà una licitació. Els organismes destinataris hauran de convidar a totes les empreses admeses al lot/categoria del sistema dinàmic d'adquisició a presentar una oferta en cada licitació que se celebre.

 4. On es publiquen les adjudicacions dels contractes basats i específics?

  Diàriament en la secció Contractes basats d'este Portal, es publica l'adjudicació de tots els contractes basats i específics d'acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

  De forma específica,  els contractes adjudicats per la DGRCC, es publiquen diàriament en el perfil del contractant de la Junta de Contractació Centralitzada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i de forma mensual en el Portal de Transparència, en el canal de Govern Obert del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i en el portal datos.gob.es

 5. Soc una empresa interessada a formar part del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Quins requisits hauria de complir?

  Cada contractació centralitzada que es licita establix en els plecs els requisits específics exigits. Pots consultar els requisits que es van sol·licitar per als contractes en vigor accedint a la fitxa de cada contracte.

 6. On podria consultar el catàleg de béns i servicis de contractació centralitzada?

  En la secció Catàleg d'este Portal de Contractació Centralitzada es mostra el llistat de productes i servicis de contractació centralitzada.

  Per a consultar els articles, juntament amb els seus detalls i preus, inclosos en el catàleg, accedix  al llistat d'articles i preus.

 7. On podria assabentar-me de les futures licitacions en matèria centralitzada que isquen a concurs?

  Pots consultar el Pla Anual de Contractació Centralitzada que es publica cada any en la Plataforma de Contractació del Sector Públic en el perfil de contractant de la Junta de Contractació Centralitzada.  

 8. Soc una empresa adjudicatària d'un acord marc o sistema dinàmic d'adquisició. Com se'm comuniquen les sol·licituds d'oferta i adjudicacions dins de l'acord marc o sistema dinàmic d'adquisició?

  Les sol·licituds d'oferta seran remeses per mitjà de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) o la plataforma de licitació usada en cada cas per l'organisme destinatari.

  Les adjudicacions de contractes basats i específics seran notificades per l'òrgan de contractació corresponent. Per als contractes en els quals la DGRCC és l'òrgan de contractació, esta notificació es realitzarà a través de la Direcció Electrònica Habilitada Única o Carpeta Ciutadana.