Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Autoritzacions i excepcions

I. AUTORITZACIÓ D'EXCEPCIÓ A la CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA
 
Una vegada que es declara centralitzat un servici o un subministrament, la contractació dels subministraments, obres i servicis en ella inclosos haurà d'efectuar-se, amb caràcter obligatori, a través del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada pels ens, entitats i organismes indicats en les lletres a), b), c), d) i g) de l'apartat 1.º de l'article 3 de la LCSP que pertanguen al sector públic estatal, llevat que els contractes hagen sigut declarats de caràcter secret o reservat d'acord amb el que es disposa en la legislació reguladora dels secrets oficials.
 
No obstant açò, l'anterior, l'Orde de declaració de béns i servicis de contractació centralitzada (articles 4 i 5 de l'Orde EHA/1049/2008), arreplega la possibilitat de sol·licitar autorització a la DGRCC per a contractar al marge dels acords marc, sistemes dinàmics o contractes centralitzats del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada d'acord amb les normes generals de competència i procediment quan es donen determinats suposats.
 
Es poden distingir els següents suposats: 
 
1. Acords marc i sistemes dinàmics:
 
Règim transitori: abans de l'entrada en vigor de l'acord marc o del sistema dinàmic d'adquisició. Aplica al cas de la contractació de servicis o subministraments, o prorroga de contractes vigents, que ja estan declarats de contractació centralitzada, però no existix un acord marc o sistema dinàmic en vigor. 
  • Si el contracte que proposa el peticionari té una durada inferior a un any més altre de possible pròrroga es realitzarà directament per l'òrgan competent conforme a les normes generals de competència sense necessitat del previ informe favorable de la DGRCC. En este supòsit, per a acordar la pròrroga sí serà necessari el previ informe favorable de la DGRCC.
  • Si el contracte que proposa el peticionari té una durada superior, la DGRCC podrà autoritzar-ho atenent a raons d'eficiència en la gestió.
 
Règim general: sol·licitud d'autorització d'excepció quan ja està en vigor l'acord marc o el sistema dinàmic:
  • És necessari acreditar que els béns adjudicats en l'acord marc o el règim de prestació dels servicis no reunixen les característiques indispensables per a satisfer les necessitats del peticionari.
 
2. Contractes centralitzats:
 
Règim general: sol·licitud d'autorització per a contractar al marge del contracte centralitzat
 
La contractació d'estos servicis o subministraments al marge del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, o la pròrroga de contractes vigents des de l'entrada en vigor de la resolució que declare la centralització de la contractació, solament podrà ser realitzada quan es justifique per les característiques del servici o del subministrament, de l'organisme peticionari o per raons de planificació de la pròpia centralització de la contractació. 
 
Els organismes compresos dins de l'àmbit subjectiu obligatori de la contractació centralitzada poden realitzar telemàticament esta sol·licitud accedint, mitjançant certificat electrònic, des de la Xarxa Sara a la direcció https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/autorizex/.
 
(Marmitó per a accedir a la informació relativa al procediment)
 
(Marmitó per a descarregar al formulari de sollicitud)
 
II. AUTORITZACIONS GENERALS PER A CONTRACTAR Al MARGE DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA
 
La DGRCC pot emetre informes generals autoritzant a totes les entitats incloses en l'àmbit de la contractació centralitzada, la contractació al marge del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada de determinats béns i servicis. 
 
III. AUTORITZACIÓ PER A CONTRACTAR DETERMINATS SERVICIS O SUBMINISTRAMENTS LA CENTRALITZACIÓ DELS QUALS ES TROBA EN ESTUDI
 
Es tracta d'una autorització que respon a la finalitat de garantir l'aplicació efectiva d'un futur acord marc o contracte centralitzat d'un servici o subministrament la centralització del qual es troba en estudi.
 
Així, l'Administració General de l'Estat i altres entitats compreses en l'àmbit subjectiu obligatori de la Central de Contractació de l'Estat, de conformitat amb la disposició addicional segona de l'Orde EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i servicis de contractació centralitzada, han de recaptar l'informe favorable de la DGRCC per a tramitar els contractes que tinguen per objecte els servicis i subministraments arreplegats en la següent resolució i la durada de la qual siga superior a un any, prorrogable per un any addicional.
 
IV. AUTORITZACIÓ PER A la CELEBRACIÓ D'ACORDS MARC
 
Es tracta d'una autorització que vé determinada per l'ús de la figura de l'acord marc. L'article 229.8 de la LCSP disposa que serà necessària la prèvia autorització de la DGRCC quan vaja a celebrar-se un acord marc que tinga per objecte béns, servicis o obres que no hagen sigut declarats de contractació centralitzada i:
  • es contracten de forma general i amb característiques essencialment homogènies.
  • bé afecten a més d'un dels ens integrats en l'àmbit obligatori del sistema estatal d'adquisició centralitzada de l'art. 229.2.