Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Àmbit subjectiu obligatori

D'acord amb l'art. 229 de la LCSP, el sistema de contractació centralitzada estatal té caràcter obligatori per a tots els ens, entitats i organismes indicats en les lletres a), b) c), d) i g) de l'apartat 1º de la llei que pertanguen al sector públic estatal, llevat que els contractes hagen sigut declarats de caràcter secret o reservat d'acord amb el que es disposa en la legislació reguladora dels secrets oficials.

És a dir, és obligatori per a l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes autònoms, Entitats gestores i Servicis comuns de la Seguretat Social i altres Entitats públiques estatals: consulta el llistat.

Si estàs inclòs en l'àmbit obligatori, hauràs de realitzar la contractació dels subministraments i servicis declarats de contractació centralitzada a través del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

No obstant açò, en determinats suposats, és possible sol·licitar autorització a la DGRCC per a contractar al marge del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Pots consultar estos supòsits en la secció Autoritzacions i Excepcions