Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Àmbit subjectiu obligatori

D'acord amb l'art. 206 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Sistema de Contractació Centralitzada Estatal té caràcter obligatori per a l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, les entitats gestores i els servicis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals.

Pots consultar el llistat d'ens de participació obligada.

Si estàs inclòs en l'àmbit obligatori, hauràs de fer la contractació dels béns i servicis declarats de contractació centralitzada a través del Sistema de Contractació Centralitzada Estatal.