Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Preguntas frecuentes

 1. Estou interesado en formar parte do Sistema de Contratación Centralizada Estatal, que debo facer?

  Se a túa empresa desenvolve a súa actividade no ámbito dalgún dos bens ou servizos declarados de contratación centralizada pola Orde EHA 1049/2008 ou as súas modificacións posteriores e desexas formar parte do Sistema Estatal de Contratación Centralizada debes participar na correspondente licitación que convoque a Xunta de Contratación Centralizada. Podes atopar a convocatoria da licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público

  O Plan de Contratación Centralizada do Sistema Estatal de Contratación Centralizada, recolle a previsión de contratos (xa sexan acordos marco, sistemas dinámicos ou contratos centralizados) que se prevé prorrogar, licitar ou iniciar a súa tramitación. O plan pódese atopar na sección Que facemos.

 2. Unha vez celebrado un acordo marco ou un sistema dinámico de adquisición e estando en vigor o mesmo, é posible ser incluído como adxudicatario?

  Unha vez celebrado un acordo marco, non é posible ser incluído como adxudicatario do mesmo. A determinación das empresas adxudicatarias dun acordo marco realízase a través dun procedemento de licitación con suxeición ao establecido na Lei de Contratos do Sector Público.

  A diferenza dos acordos marco, nos sistemas dinámicos, durante todo o seu período de vixencia, calquera empresario interesado poderá solicitar participar nas condicións expostas os pregos que rexen a licitación. 

 3. Son unha empresa adxudicataria dun acordo marco ou un sistema dinámico de adquisición, como podo resultar adxudicataria dun contrato baseado ou específico?

  Cando o acordo marco celebrouse con varios empresarios e todos os termos estean establecidos, non é preciso celebrar unha nova licitación, se así se establece no prego do acordo marco, e será o organismo destinatario da  subministración ou servizo o que realizará unha proposta de adxudicación a unha das empresas adxudicatarias do acordo marco atendendo a cales sexan as súas necesidades concretas a satisfacer e ás condicións obxectivas previstas no prego do acordo marco.

  No caso en que para a contratación dunha subministración ou un servizo a través dun acordo marco o organismo destinatario convoque unha segunda licitación, se o contrato está suxeito a regulación harmonizada (os chamados coloquialmente “contratos SARA”, con valor estimado igual ou superior ao establecido na letra a, punto 1, dos artigos 21 e 22 da LCSP), débese solicitar oferta a todas as empresas adxudicatarias do lote correspondente do acordo marco.

  Cando os contratos a adxudicar non estean suxeitos a regulación harmonizada (os chamados coloquialmente “contratos NON SARA" (con valor estimado inferior ao establecido na letra a, punto 1, dos artigos 21 e 22 da LCSP), o organismo destinatario poderá non convidar á licitación á totalidade das empresas, sempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres e xustifíquese no expediente, a non ser que os pregos reguladores do acordo marco ou as instrucións da súa aplicación indiquen outra cousa.

  Doutra banda, a adxudicación de contratos específicos no marco dun sistema dinámico de adquisición, sempre requirirá unha licitación. Os organismos destinatarios deberán convidar a todas as empresas admitidas ao lote/categoría do sistema dinámico de adquisición a presentar unha oferta en cada licitación que se celebre.

 4. Onde se publican as adxudicacións dos acordos baseados e específicos?

  Diariamente na sección Contratos baseados deste Portal, publícase a adxudicación de todos os contratos baseados e específicos de acordos marco e sistemas dinámicos de adquisición do Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

  De forma específica,  os contratos adxudicados pola DGRCC, publícanse diariamente no perfil do contratante da Xunta de Contratación Centralizada na Plataforma de Contratación do Sector Público e de forma mensual no Portal de Transparencia, na canle de Goberno Aberto do Ministerio de Facenda e Función Pública e no portal datos.gob.es

 5. Son unha empresa interesada en formar parte do Sistema Estatal de Contratación Centralizada. Que requisitos debería cumprir?

  Cada contratación centralizada que se licita establece nos pregos os requisitos específicos esixidos. Podes consultar os requisitos que se solicitaron para os contratos en vigor accedendo á ficha de cada contrato.

 6. Onde podería consultar o catálogo de subministracións e servizos de contratación centralizada?

  Na sección Catálogo deste Portal de Contratación Centralizada móstrase a listaxe de produtos e servizos de contratación centralizada.

  Para consultar os artigos, xunto cos seus detalles e prezos, incluídos no catálogo, accede  á listaxe de artigos e prezos.

 7. Onde podería decatarme das futuras licitacións en materia centralizada que saian a concurso?

  Podes consultar o Plan Anual de Contratación Centralizada que se publica cada ano na Plataforma de Contratación do Sector Público no perfil de contratante da Xunta de Contratación Centralizada. 

 8. Son unha empresa adxudicataria dun acordo marco ou sistema dinámico de adquisición. Como se me comunican as solicitudes de oferta e adxudicacións dentro do acordo marco ou sistema dinámico de adquisición?

  As solicitudes de oferta serán remitidas por medio da Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACSP) ou a plataforma de licitación usada en cada caso polo organismo destinatario.

  As adxudicacións de contratos baseados e específicos serán notificadas polo órgano de contratación correspondente. Para os contratos nos que a DGRCC é o órgano de contratación, esta notificación realizarase a través do Enderezo electrónico Habilitado Única ou Cartafol Cidadán.