Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Son empresa

A Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación xestiona o Sistema Estatal de Contratación Centralizada a través da convocatoria de contratacións centralizadas.

Podes consultar o noso catálogo de contratos en vigor, así como os contratos que proximamente van ser sometidos a licitación e que figuran detallados no Plan Anual de Contratación.

Se aínda non tes contrato coa Administración, consulta a sección «Como participo», onde atoparás unha pequena guía dos pasos necesarios para chegar a ser un provedor da Administración Xeral do Estado .

Tamén para PEMES

A demanda acumulada dos diversos departamentos e organismos supón en si mesma unha economía de escala potencial, pero a DGRCC adoptou as medidas para evitar que o proceso de centralización afecte negativamente á competencia en determinados sectores e poida supoñer unha limitación do acceso das PEMES.

Por iso, con esta liña de fomento da competencia estase a buscar a implicación da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), mediante a solicitude a este organismo do informe previo dos pregos reguladores dos procedementos de contratación.

Ademais, valórase a conveniencia de que dita demanda non sexa satisfeita con carácter xeral por unha sola empresa. Para garantir que as PEMES poidan acceder aos contratos centralizados poden empregarse diversos mecanismos:

  • División en lotes: fomenta que as empresas adxudicatarias dun mesmo servizo poidan ser varios. Así, no caso da Fase I do contrato de limpeza na Comunidade Autónoma de Madrid establecéronse 11 lotes, no contrato de servizos postais 4 lotes, etc.

  • Limitación ás empresas para presentarse aos lotes: no caso da Fase I do contrato de limpeza ou seguridade, os licitadores tiñan unha limitación para presentarse aos diversos lotes. Esta medida é claramente beneficiosa para a Administración e, ao mesmo tempo, constitúe unha apertura de cara ás PEMES. A presenza de PEMES é particularmente importante nestes sectores, de modo que fomentar a súa presenza nestas licitacións favorece que cada licitador optimice a súa oferta de cara a aqueles lotes nos que pode realizar unha proposta máis competitiva, ao tempo que consegue unha diversificación na adxudicación.

  • Reserva de lotes a Centros Especiais de Emprego: no contrato de limpeza citado existe un lote reservado a este tipo de entidades. Estes centros especiais caracterízanse porque unha determinada porcentaxe do seu persoal han de ser traballadores ou traballadoras con discapacidade. Esta medida incide na política de aumentar o alcance potencial de posibles licitadores e tamén constitúe unha clara aposta polas políticas sociais de inclusión por parte da contratación pública.

  • Deixar fóra do eido da centralización, nalgúns casos, adquisicións por importes inferiores a 18 000 € (contratos menores). Desta forma, pódense contratar empresas de tamaño reducido.

  • Modulación dos criterios de solvencia en todos os contratos e acordos marco: buscouse un equilibrio entre a lóxica necesidade de contar con licitadores solventes e a conveniencia de establecer unhas esixencias susceptibles de cumprirse por un amplo número de empresas.

  • Ponderación dos criterios de valoración das ofertas (características técnicas, prezo, cobertura territorial, etc.) que permita ás PEMES optar á posible adxudicación destes contratos.

  • Aprobación de cláusulas ou condicións que poidan favorecer a subcontratación da empresa adxudicataria con outras empresas de menor tamaño.

  • Posibilidade de adxudicación dos contratos a unións temporais de empresas (UTE) que, polas súas características, resultan un vehículo especialmente adecuado para a incorporación de pequenas e medianas empresas.

Estamos abertos a calquera suxestión para mellorar a información que publicamos neste Portal e agradecemos a túa colaboración.