Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Preguntas frecuentes

 1. Estou obrigado a contratar de forma centralizada?

  De acordo con o art. 229.2 da Lei de Contratos do Sector Público, o Sistema de Contratación Centralizada Estatal ten carácter obrigatorio para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social, as Universidades Públicas e as autoridades administrativas independentes, os consorcios dotados de personalidade xurídica propia e demais Entidades públicas estatais. Máis información.

 2. Non se se o produto ou servizo que desexo adquirir é de adquisición centralizada.

  Na Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada recóllense os produtos e servizos incluídos no ámbito do sistema estatal de contratación centralizada e as especificidades a ter en conta en cada caso.

  Nos servizos de seguridade e limpeza deben terse en conta as disposicións transitorias segunda e terceira da Orde, respectivamente, xa que transitoriamente a centralización de contratos só afecta a servizos prestados en determinadas zonas xeográficas e en edificios destinados a determinados usos.

  Pódese consultar a normativa de centralización na sección Normativa deste Portal.

  Na sección Catálogo deste Portal inclúese unha relación dos produtos e servizos dispoñibles no Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

 3. Onde podería consultar o catálogo de bens e servizos de contratación centralizada?

  Na sección Catálogo deste Portal de Contratación Centralizada móstrase a listaxe de produtos e servizos cuxa contratación centralizada se atopa dispoñible. Para consultar os artigos, xunto cos seus detalles e prezos, incluídos no catálogo, pódese acceder a esta páxina.

  Nos acordos marco e sistemas dinámicos de adquisición sen produto detallado con segunda licitación obrigatoria, non é posible consultar os detalles e prezos dos artigos adxudicados, posto que estes non se estableceron na fase de acordo marco.

 4. Que debo facer para poder contratar de maneira centralizada?

  Se estás incluído dentro do ámbito subxectivo obrigatorio tes que seguir as instrucións ditadas para cada acordo marco ou sistema dinámico de adquisición e estar dado de alta na aplicación do sistema estatal de contratación centralizada CONECTA-CENTRALIZACIÓN.

  Se pertences a unha Administración dunha comunidade autónoma, entidad local, sociedade, fundación, ou a unha entidade do sector público estatal non incluída no ámbito obrigatorio da contratación centralizada, primeiro te debes adherir ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada. Consulta a sección Como me adhiro para máis información.

 5. Se desexo adquirir un produto ou servizo ofertado nun acordo marco ou sistema dinámico, que debo facer?

  En primeiro lugar, débense consultar as instrucións específicas do acordo marco ou sistema dinámico de adquisición, dispoñibles a través da ficha correspondente da sección do Catálogo. Nas instrucións atoparanse as previsións que se deberán ter en conta para o trámite dunha proposta de adxudicación, así como no seu caso, as relativas ao proceso de licitación.

  Para tramitar a proposta de adxudicación, débese acceder á aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN desde a que se realizan todos os trámites electrónicos para a adquisición dun produto ou servizo incluído nun dos acordos marco ou sistema dinámico de adquisición en vigor.

 6. Aínda que o produto ou servizo que quero adquirir é de adquisición centralizada, o catálogo existente non cobre as miñas necesidades. Podo contratarlle fose do sistema estatal de contratación centralizada?

  Cando se dan certas condicións e circunstancias, é posible que un organismo realice unha contratación á marxe do Sistema Estatal de Contratación Centralizada. A este respecto pódese consultar a sección Autorizacións e excepcións deste Portal.

  De forma particular, se o produto ou servizo que quero adquirir é de adquisición centralizada, pero o catálogo existente non cobre as miñas necesidades, débese solicitar autorización á DGRCC para contratar fose do catálogo a través da aplicación Autorizex, motivando que os produtos ou servizos adxudicados non reúnen as características indispensables para satisfacer as necesidades do organismo destinatario. 

  Os organismos adheridos a un acordo marco ou sistema dinámico deberán informar trimestralmente á DGRCC das contratacións efectuadas á marxe dos mesmos. 

 7. Como podo adherirme ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada?

  Se non estás incluído dentro do ámbito subxectivo obrigatorio ao que se refire o art. 229.2 LCSP, e pertences a un organismo dunha comunidade autónoma, entidad local, sociedade, fundación, e demais entes do Sector Público Estatal, Autonómico ou Local, podes solicitar a súa adhesión ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada. Consulta a sección Como me adhiro, para máis información.

 8. Como podo saber se o meu organismo atópase adherido ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada?

  Podes solicitar calquera información en relación á adhesión xenérica ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada, ou de adhesión específica aos diversos acordos marco e sistemas dinámicos, contactando a través da dirección de correo electrónico Adhesiones.DGRCC@hacienda.hacienda.gob.es.

 9. Que procedemento debo seguir para realizar unha segunda licitación?

  O procedemento que se debe seguir establécese nos pregos reguladores do acordo marco ou sistema dinámico de adquisición, e nas instrucións elaboradas para cada un deles. Na ficha do catálogo correspondente pódese acceder a estes documentos.

 10. Se unha empresa ofréceme mellores condicións que o recolleito no Sistema Estatal de Contratación Centralizada, podería contratar pola miña conta?

  Se se está dentro do ámbito subxectivo obrigatorio da contratación centralizada, ou se está adherido ao sistema para o servizo ou subministración en cuestión, non é posible contratalo fóra del: débese utilizar o sistema centralizado. En caso de tratarse de necesidades que non poidan satisfacerse a través dos produtos ou servizos preestablecidos, poderíase solicitar unha autorización de excepción para contratar á marxe da Central de Compras do Estado.

 11. En caso de ter problemas coa subministración ou servizo adquirido, como podería exercer os dereitos derivados da garantía?

  Debe informarse á DGRCC, indicando o contrato que xerou problemas, presentando xustificación fidedigna dos mesmos.

 12. En caso de incidencias co sistema, con quen podería contactar?

  Na sección Contacto tes á túa disposición todas as caixas de correos de atención de dúbidas e suxestións.

 13. Teño que pedir oferta a todas as empresas do catálogo?

  O procedemento a seguir en cada caso é o que se establece nos pregos reguladores do correspondente acordo marco ou sistema dinámico de adquisición, e nas instrucións elaboradas para cada un deles. Na respectiva ficha do catálogo pódese acceder a estes documentos.