Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de servidores, sistemas de almacenamento, software de infraestruturas

AM 13/2018
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 41/18
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de servidores, sistemas de almacenamento, software de infraestrutura, solucións híbridas e os elementos complementarios de cada unha desas categorías, así como a instalación avanzada e o soporte e mantemento deses produtos.

O obxecto do acordo marco divídese nos seguintes lotes:

  • Lote 1 - SERVIDORES. Subministración de servidores de propósito xeral en calquera formato (torre, «blade», enracable ou outros) e/ou os seus elementos complementarios que permitan obter diversas configuracións dos mesmos en función das necesidades de cada organismo interesado.

  • Lote 2 - SISTEMAS DE ALMACENAMENTO. Subministración de sistemas de almacenamento e os seus compoñentes, é dicir, produtos de hardware e software que permitan realizar as funcións de almacenamento dixital masivo da información, os equipos que realizan funcións de interconexión e conmutación das redes de almacenamento, así como os elementos complementarios a todos os sistemas, equipos ou compoñentes anteriores.

  • LOTE 3 - SOFTWARE DE INFRAESTRUTURA. Subministración de licencias de software de infraestrutura, nos termos definidos no prego de prescricións técnicas.

  • LOTE 4 - SOLUCIÓNS HÍBRIDAS E INTEGRADORAS. Subministración de solucións híbridas, entendidas como sistemas con capacidades de procesamento e almacenamento.

A adxudicación dos contratos baseados efectuarase convocando as partes a unha nova licitación na que se tomarán como base os termos do acordo marco, formulándoos de xeito máis preciso, de conformidade co procedemento previsto nos apartados 5 e 6 do artigo 221 da LCSP.

Listado de artigos e prezos

Consulta os servidores e sistemas de almacenamento adxudicados.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

O prazo de duración do acordo marco será de dous anos, desde o 11 de febreiro de 2020, prorrogable por outros dous.