Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Ámbito subxectivo obrigatorio

De acordo con o art. 229 da Lei de Contratos do Sector Público, o Sistema de Contratación Centralizada Estatal ten carácter obrigatorio para todos os entes, as entidades e  os organismos indicados nas letras a), b) c), d) e g) do apartado 1º da lei que pertenzan ao sector público estatais, salvo que os contratos fosen declarados de carácter secreto ou reservado de acordo con o disposto na lexislación reguladora dos segredos oficiais.

É dicir, é obrigatorio para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social e demais Entidades públicas estatais.

Podes consultar o listado de entes de participación obrigada.

Se estás incluído no ámbito obrigatorio, deberás realizar a contratación dos subministracións e servizos declarados de contratación centralizada a través do Sistema de Contratación Centralizada Estatal.