Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Ámbito subxectivo obrigatorio

De acordo con o art. 229 da LCSP, o sistema de contratación centralizada estatal ten carácter obrigatorio para todos os entes, entidades e organismos indicados nas letras a), b) c), d) e g) do apartado 1º do artigo 3 da lei que pertenzan ao sector público estatal, salvo que os contratos fosen declarados de carácter secreto ou reservado de acordo con o disposto na lexislación reguladora dos segredos oficiais.

É dicir, é obrigatorio para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social e demais Entidades públicas estatais: consulta a listaxe.

Se estás incluído no ámbito obrigatorio, deberás realizar a contratación das subministracións e servizos declarados de contratación centralizada a través do Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

No entanto, en determinados supostos, é posible solicitar autorización á DGRCC para contratar á marxe do Sistema Estatal de Contratación Centralizada. Podes consultar estes supostos na sección Autorizacións e Excepcións