Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Preguntes freqüents

 1. Estic interessat a formar part del Sistema de Contractació Centralitzada Estatal, què he de fer?

  Si la teva empresa té una activitat que està en l'àmbit d'algun dels subministraments o serveis declarats de contractació centralitzada per l'Ordre 1049/2008 i vols formar part del Sistema de Contractació Centralitzada Estatal has de participar en la licitació corresponent que convoqui la Junta de Contractació Centralitzada. Pots trobar la convocatòria de la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 2. Una vegada s'ha celebrat un acord marc i està en vigor, és possible ser-hi inclòs com a adjudicatari?

  No, no és possible. La determinació de les empreses adjudicatàries es duu a terme a través d'un procediment de licitació amb subjecció al que estableix el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 3. Sóc una empresa adjudicatària d'un acord marc, com puc resultar adjudicatària d'un contracte basat?

  Una vegada s’hagi celebrat l’acord marc amb diversos empresaris i tots els termes hi estiguin establerts, no cal celebrar una nova licitació, si així s’estableix en el plec de l’acord marc, i serà l’organisme destinatari del subministrament o servei qui farà una proposta d’adjudicació a una de les empreses adjudicatàries de l’acord marc depenent de quines siguin les seves necessitats concretes a satisfer i a les condicions objectives previstes en el plec de l’acord marc.

  Però en el cas en què per a la contractació d’un subministrament o un servei l’organisme destinatari convoqui una segona licitació, si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes SARA”, amb valor estimat igual o superior a l’establert en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), s’ha de sol·licitar oferta a totes les empreses adjudicatàries del lot corresponent de l’acord marc.

  Quan els contractes a adjudicar no estiguin subjectes a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes NO SARA” (amb valor estimat inferior a l’establert en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), l’organisme destinatari podrà no convidar a la licitació a la totalitat de les empreses, sempre que, sol·liciti ofertes a un mínim de tres empreses i es justifiqui en l’expedient, tret que els plecs reguladors de l’acord marc o les instruccions de la seva aplicació indiquin una altra cosa.

 4. On es publiquen les adjudicacions dels acords basats?

  Es publiquen en el Portal de Transparència i en la secció Contractes basats  d'aquest Portal. Aquesta informació és actualitzada diàriament

 5. Soc una empresa interessada a formar part del Sistema de Contractació Centralitzada Estatal. Quins requisits hauria de complir?

  Cada contractació centralitzada que es licita estableix en els plecs dels procediments oberts els requisits específics exigits. Pots consultar els requisits que es van sol·licitar per als contractes en vigor accedint a la fitxa de cada contracte.

 6. Soc una empresa interessada a formar part del Sistema de Contractació Centralitzada Estatal. Podria entrar formant UTE amb una altra empresa? Què passaria si alguna de les empreses de l'UTE fa fallida o no pot continuar oferint el servei?

  Sí, pots presentar-te a les licitacions en UTE amb altres empreses.

  Si alguna de les empreses que conformen l'UTE decideix no continuar formant-ne part, la resta d'empreses de l'UTE podran sol·licitar autorització per a cessar la participació en l'acord marc a favor d'una nova UTE que constituirien les empreses restants o a favor d'una empresa, si només volgués continuar-ne una.

  En tot cas, s'hauran de seguir els tràmits requerits per a aquests casos, com és que se sol·liciti a la Direcció General l'autorització prèvia i expressa, que el cessionari resultant tingui la solvència requerida inicialment i que s'elevi a escriptura pública la cessió.

 7. On podria consultar el catàleg de subministraments i serveis de contractació centralitzada?

  En la secció Catàleg d'aquest Portal de Contractació Centralitzada es mostra el llistat de productes i serveis de contractació centralitzada

  Per consultar els articles, juntament amb els seus detalls i preus, inclosos en el catàleg, accedeix al llistat d’articles i preus.

 8. On podria assabentar-me de les futures licitacions en matèria centralitzada que surtin a concurs?

  Pots consultar el Pla de Contractació Anual de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, on s'indiquen els contractes en estudi o en fase d'elaboració

 9. Em podria subscriure a algun sistema d'alertes?

  Aquest Portal de Contractació Centralitzada compta amb un sistema de  subscripció a les novetats a través d'RSS.

 10. Sóc una empresa adjudicatària d'un acord marc. Hauria de renovar tots els anys els criteris de solvència?

  Els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional (o de classificació) s'han d'acreditar per ser adjudicatària en l'acord marc en la forma i el moment assenyalats en els plecs reguladors. Posteriorment podrà ser sol·licitada l'actualització d'aquestes dades, així com d'altres

 11. Sóc una empresa adjudicatària d'un acord marc. Com se'm comuniquen les sol•licituds d'oferta i d'adjudicacions dins de l'acord marc?

  Les empreses adjudicatàries reben les sol·licituds d'oferta per correu electrònic. Les adjudicacions es notifiquen a través de l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN, encara que també es remet un avís per correu electrònic.

 12. Sóc una empresa adjudicatària d'un acord marc. Com podria actualitzar els preus de catàleg dels meus productes?

  En els plecs reguladors dels acords marc en vigor s'estableixen determinats límits per a l'actualització de productes, en particular es fixa un límit als increments de preu. Cal tenir en compte que no es tracta d'un sistema de revisió de preus, sinó que cal que les modificacions tecnològiques o d'altres característiques tècniques del producte justifiquin la variació de preus i, en tot cas, respectin els límits fixats en els plecs. Per això, l'anàlisi de les actualitzacions dels productes es basa en una valoració nova tenint en compte tots els criteris fixats en els plecs, tant els de caràcter tècnic com els econòmics, per la qual cosa, per tal que s'admeti aquesta actualització, cal que les millores tècniques compensin la pujada de preu.

 13. Sóc una empresa adjudicatària d'un acord marc. Podria oferir millors condicions o millorar el preu dels articles que vaig oferir inicialment en l'acord marc?

  Millorar les condicions i/o preus no és solament una possibilitat, sinó una obligació dels adjudicataris.

  Els plecs dels acords marc recullen les condicions que s'han de complir per a les actualitzacions de característiques o preus dels productes o serveis adjudicats.

  Per poder actualitzar els preus o altres característiques, en funció de les clàusules dels plecs de l'acord marc, cal presentar una sol·licitud d'actualització de producte a través de l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN.

 14. Sóc una empresa adjudicatària d'un acord marc. Puc canviar els articles oferts inicialment per altres de característiques similars?

  No és possible incloure productes nous ni lliurar un subministrament diferent del que figura adjudicat en el catàleg. No obstant això, les empreses adjudicatàries tenen l'obligació de sol·licitar l'actualització dels productes si les condicions del mercat milloren durant la vigència de l'acord marc, bé per millores tecnològiques o bé per baixades de preu. Per fer això, es preveu la possibilitat de sol·licitar l'actualització dels productes adjudicats, amb els requisits que s'han assenyalat en la pregunta 13, però aquesta actualització no és automàtica, sinó que ha de ser autoritzada per la DGRCC. Amb aquest procediment es vetlla perquè es respectin les condicions determinants de l'adjudicació de l'acord marc, i perquè les millores en els subministraments es traslladin al catàleg per tal que siguin d'aplicació a a totes les entitats peticionàries.

 15. On podria consultar la normativa aplicable a la contractació centralitzada?

  Consulta la secció Normativa d'aquest Portal de Contractació Centralitzada.