Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Preguntes freqüents

 1. Estic interessat a formar part del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, què haig de fer?

  Si la teva empresa desenvolupa la seva activitat en l'àmbit d'algun dels béns o serveis declarats de contractació centralitzada per l'Ordre EHA 1049/2008 o les seves modificacions posteriors i desitges formar part del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada has de participar en la corresponent licitació que convoqui la Junta de Contractació Centralitzada. Pots trobar la convocatòria de la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

  El Pla de Contractació Centralitzada del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada, recull la previsió de contractes (ja siguin acords marc, sistemes dinàmics o contractes centralitzats) que es preveu prorrogar, licitar o iniciar la seva tramitació. El pla es pot trobar en la secció Què fem.

 2. Una vegada celebrat un acord marc o un sistema dinàmic d'adquisició i estant en vigor el mateix és possible ser inclòs com a adjudicatari?

  Una vegada celebrat un acord marc, no és possible ser inclòs com a adjudicatari del mateix. La determinació de les empreses adjudicatàries d'un acord marc es realitza a través d'un procediment de licitació amb subjecció a l'establert en la Llei de Contractes del Sector Públic.

  A diferència dels acords marc, en els sistemes dinàmics, durant tot el seu període de vigència, qualsevol empresari interessat podrà sol·licitar participar en les condicions exposades els plecs que regeixen la licitació. 

 3. Soc una empresa adjudicatària d'un acord marc o un sistema dinàmic d'adquisició, com puc resultar adjudicatària d'un contracte basat o específic?

  Quan l'acord marc s'hagués celebrat amb diversos empresaris i tots els termes estiguin establerts, no cal celebrar una nova licitació, si així s'estableix en el plec de l'acord marc, i serà l'organisme destinatari del  subministrament o servei el que realitzarà una proposta d'adjudicació a una de les empreses adjudicatàries de l'acord marc atenent a cuales siguin les seves necessitats concretes a satisfer i a les condicions objectives previstes en el plec de l'acord marc.

  En el cas en què per a la contractació d'un subministrament o un servei a través d'un acord marc l'organisme destinatari convoqui una segona licitació, si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes SARA”, amb valor benvolgut igual o superior a l'establert en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), s'ha de sol·licitar oferta a totes les empreses adjudicatàries del lot corresponent de l'acord marc.

  Quan els contractes a adjudicar no estiguin subjectes a regulació harmonitzada (els anomenats col·loquialment “contractes NO SARA" (amb valor benvolgut inferior a l'establert en la lletra a, punt 1, dels articles 21 i 22 de la LCSP), l'organisme destinatari podrà no convidar a la licitació a la totalitat de les empreses, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres i es justifiqui en l'expedient, tret que els plecs reguladors de l'acord marc o les instruccions de la seva aplicació indiquin una altra cosa.

  D'altra banda, l'adjudicació de contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició, sempre requerirà una licitació. Els organismes destinataris hauran de convidar a totes les empreses admeses al lot/categoria del sistema dinàmic d'adquisició a presentar una oferta en cada licitació que se celebri.

 4. On es publiquen les adjudicacions dels contractes basats i específics?

  Diàriament en la secció Contractes basats d'aquest Portal, es publica l'adjudicació de tots els contractes basats i específics d'acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

  De forma específica,  els contractes adjudicats per la DGRCC, es publiquen diàriament en el perfil del contractant de la Junta de Contractació Centralitzada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i de forma mensual al Portal de Transparència, al canal de Govern Obert del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i al portal datos.gob.es

 5. Soc una empresa interessada a formar part del Sistema Estatal de Contractació Centralitzada. Quins requisits hauria de complir?

  Cada contractació centralitzada que es licita estableix en els plecs els requisits específics exigits. Pots consultar els requisits que es van sol·licitar per als contractes en vigor accedint a la fitxa de cada contracte.

 6. On podria consultar el catàleg de béns i serveis de contractació centralitzada?

  En la secció Catàleg d'aquest Portal de Contractació Centralitzada es mostra el llistat de productes i serveis de contractació centralitzada.

  Per consultar els articles, juntament amb els seus detalls i preus, inclosos al catàleg, accedeix al llistat d'articles i preus.

 7. On podria assabentar-me de les futures licitacions en matèria centralitzada que surtin a concurs?

  Pots consultar el Pla Anual de Contractació Centralitzada que es publica cada any en la Plataforma de Contractació del Sector Públic en el perfil de contractant de la Junta de Contractació Centralitzada. 

 8. Soc una empresa adjudicatària d'un acord marc o sistema dinàmic d'adquisició. Com se'm comuniquen les sol·licituds d'oferta i adjudicacions dins de l'acord marc o sistema dinàmic d'adquisició?

  Les sol·licituds d'oferta seran remeses per mitjà de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) o la plataforma de licitació usada en cada cas per l'organisme destinatari.

  Les adjudicacions de contractes basats i específics seran notificades per l'òrgan de contractació corresponent. Per als contractes en els quals la DGRCC és l'òrgan de contractació, aquesta notificació es realitzarà a través de l'Adreça Electrònica Habilitada Única o Carpeta Ciutadana.