Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sóc empresa

La Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació gestiona el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada a través de la convocatòria de contractacions centralitzades.

Pots consultar el nostre catàleg de contractes en vigor, així com els contractes que es licitaran pròximament en el Pla Anual de Contractació.

Si encara no has contractat amb l'Administració consulta la secció “Com hi participo” on trobaràs una petita guia dels passos que cal fer per arribar a ser un proveïdor de l'Administració General de l'Estat.

També per a PIMES

La demanda acumulada dels diversos departaments i organismes suposa per se una potencial economia d'escala, però des de la DGRCC s'han adoptat les mesures per a evitar que el procés de centralització afecti negativament la competència en determinats sectors i pugui suposar una limitació de l'accés de les PIMES.

Per això, en aquesta línia de foment de la competència, es valora la conveniència que aquesta demanda no sigui satisfeta amb caràcter general per una sola empresa. Per garantir que les PIMES puguin accedir als contractes centralitzats s'utilitzen diversos mecanismes:
Divisió en lots: fomenta que les empreses adjudicatàries d'un mateix servei puguin ser vàries. Així, en el cas del contracte centralitzat de servei de neteja s'han establert 18 lots, en el contracte de serveis de seguretat 10 lots, etc.
Limitació a les empreses per presentar-se o ser adjudicataris dels lots: en el cas del contracte de neteja es limita el nombre de lots als quals es pot presentar oferta, i en el del contracte de seguretat es limita el nombre de lots dels quals un mateix licitador pot ser adjudicatari. Aquestes mesures són clarament beneficioses per a l'Administració al mateix temps que constitueix una obertura cap a la PIME. La presència de PIMES és particularment important en aquests sectors, de manera que fomentar la seva presència en aquestes licitacions afavoreix que cada licitador optimitzi la seva oferta cap a aquells lots en els quals pot realitzar una proposta més competitiva al mateix temps que aconsegueix una diversificació en l'adjudicació.
Deixar fora de l'àmbit de la centralització en alguns casos, adquisicions de quantia inferior a 15.000 € (contractes menors). D'aquesta forma es pot contractar amb empreses de reduïda dimensió.
Modulació dels criteris de solvència en tots els contractes i acords marc: s'ha cercat un equilibri entre la lògica necessitat de comptar amb licitadors solvents i la conveniència d'establir unes exigències susceptibles de complir-se per un ampli nombre d'empreses.
Ponderació dels criteris de valoració de les ofertes (característiques tècniques, preu, cobertura territorial, etc.) que permeti a les PIMES optar a la possible adjudicació d'aquests contractes.
Possibilitat d'adjudicació dels contractes a unions temporals d'empreses (UTE) que, per les seves característiques, resulten un vehicle especialment adequat per a la incorporació de pequeño i mitges empreses.
 

Estem oberts a qualsevol suggeriment per a millorar la informació que publiquem en aquest Portal i t'agraïm la collaboració.