Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sóc empresa

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació gestiona la Central de Compres de l'Estat a través de la convocatòria de contractacions centralitzades.

Pots consultar el nostre catàleg de contractes en vigor, així com els contractes que es licitaran pròximament en el Pla Anual de Contractació.

Si encara no has contractat amb l'Administració consulta la secció “Com hi participo” on trobaràs una petita guia dels passos que cal fer per arribar a ser un proveïdor de l'Administració General de l'Estat.

També per a PIMES

La demanda acumulada dels diversos departaments i organismes suposa per se una potencial economia d'escala, però des de la DGRCC s'han adoptat les mesures per a evitar que el procés de centralització afecti negativament la competència en determinats sectors i pugui suposar una limitació de l'accés de les PIMES.

Per això, en aquesta línia de foment de la competència, es busca la implicació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), mitjançant la sol•licitud a aquest organisme de l'informe previ dels plecs reguladors dels procediments de contractació.

A més, es valora la conveniència que aquesta demanda no sigui satisfeta amb caràcter general per una sola empresa. Per garantir que les PIMES puguin accedir als contractes centralitzats s'utilitzen diversos mecanismes:

  • Divisió en lots: fomenta que els adjudicataris d'un mateix servei puguin ser-ne més d'un. Així, en el cas de la Fase I del contracte de neteja a la Comunitat Autònoma de Madrid s'han establert 11 lots, en el contracte de serveis postals 4 lots, etc.

  • Limitació a les empreses per a presentar-se als lots: en el cas de la Fase I del contracte de neteja o de seguretat, els licitadors tenien una limitació per a presentar-se als diversos lots. Aquesta mesura és clarament beneficiosa per a l'Administració alhora que constitueix una obertura cap a la PIME. La presència de PIMES és particularment important en aquests sectors, de manera que fomentar-ne la presència en aquestes licitacions afavoreix que cada licitador optimitzi la seva oferta cap a aquells lots en els quals pot realitzar una proposta més competitiva alhora que s'aconsegueix una diversificació en l'adjudicació.

  • Reserva de lots a Centres Especials d'Ocupació: en el contracte de neteja esmentat, hi ha un lot reservat per a aquest tipus d'entitats. Aquests centres especials es caracteritzen perquè un determinat percentatge de la plantilla ha de ser de treballadors discapacitats. Aquesta mesura incideix en la política d'augmentar l'espectre potencial de possibles licitadors i suposa una aposta clara per les polítiques socials d'inclusió per part de la contractació pública.

  • Deixar fora de l'àmbit de la centralització alguns casos, adquisicions de quantia inferior a 18.000 € (contractes menors). D'aquesta manera es poden contractar empreses de dimensió reduïda.

  • Modulació dels criteris de solvència en tots els contractes i acords marc: s'ha buscat un equilibri entre la lògica necessitat de comptar amb licitadors solvents i la conveniència d'establir unes exigències susceptibles de complir-se per part d'un ampli nombre d'empreses.

  • Ponderació dels criteris de valoració de les ofertes (característiques tècniques, preu, cobertura territorial, etc.) que permeti a les PIMES optar a la possible adjudicació d'aquests contractes.

  • Aprovació de clàusules o condicions que puguin afavorir la subcontractació de l'empresa adjudicatària amb altres de més petites.

  • Possibilitat d'adjudicació dels contractes a unions temporals d'empreses (UTE) que, per les seves característiques, resulten un vehicle especialment adequat per a la incorporació de petites i mitjanes empreses.

Estem oberts a qualsevol suggeriment per a millorar la informació que publiquem en aquest Portal i t'agraïm la col•laboració.