Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Avís important AM 23/2021, de subministrament d'energia elèctrica
  01/09/2022

  Disponibles instruccions, Notes d'Ajuda per a la preparació en la PLACSP de la licitació de contractes basats en l'AM 23/2021, per al subministrament d'energia elèctrica i esquema del procediment: El 15 d'agost de 2022 va entrar en vigor l'AM 23/2021, i ja s'han publicat les Instruccions per a la licitació i execució de contractes basats en l'acord marc 23/2021 per al subministrament d'energia elèctrica, el document Notes d'Ajuda per a la preparació en la PLACSP de la licitació de contractes basats en aquest acord marc i l'Esquema general del procediment ELECTRA, CONNECTA, PLACSP. Es recorda que la licitació s'efectuarà de forma electrònica, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP). En cas de precisar algun aclariment poden dirigir-se a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Inserció al Portal de Contractació Centralitzada estatal dels models de sol·licitud d'adhesió al sistema dinàmic d'adquisició 26/2021, serveis de desenvolupament de sistemes d'administració electrònica
  08/08/2022

  Es comunica que, els diferents models de sol·licitud d'adhesió al sistema dinàmic d'adquisició 26/2021, serveis de desenvolupament de sistemes d'administració electrònica, aprovats per la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, es troben allotjats a la pàgina del Portal de Contractació Centralitzada estatal denominada “Com m'adhereixo”, situada en l'adreça: https://contratacioncentralizada.gob.es/comomeadhiero Els ens, entitats i organismes interessats a sol·licitar l'adhesió al citat sistema dinàmic d'adquisició, una vegada emplenada la corresponent sol·licitud d'adhesió, hauran de remetre aquesta mitjançant registre electrònic connectat a la Plataforma del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), a la Sotsdirecció General de Coordinació i Gestió Pressupostària (Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació – Ministeri d'Hisenda i Funció Pública).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Finalització vigència AM 14/2017 subministrament de vehicles automòbils de turisme
  21/06/2022

  El proper 30 de juny de 2022 finalitza la vigència de l'acord marc 14/2017 per al subministrament de vehicles turismes. El termini en el qual poden adjudicar-se contractes basats en l'aquest acord marc és el de vigència del mateix. Per tal motiu, s'estableix el dia 22 de juny de 2022 com data límit per remetre les propostes d'adjudicació a través de CONNECTA-CENTRALITZACIÓ, excepte aquells expedients que ja estiguessin en fase de licitació. En tot cas, la proposta d'adjudicació correctament formulada haurà de tenir entrada abans del dia 29 de juny de 2022.

 • Aviso importante AM suministro de energía eléctrica
  29/07/2022

  Entrada en vigor el 15 de agosto de 2022 del AM 23/2021, para el suministro de energía eléctrica: El 14 de agosto finaliza la vigencia del AM 23/2017, por lo que ya no es posible licitar contratos correspondientes a este AM. / El 15 de agosto de 2022 entra en vigor el AM 23/2021, por lo que a partir de dicha fecha se podrá remitir a las empresas adjudicatarias la solicitud de oferta para la adjudicación de contratos basados en este AM. La licitación se efectuará de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En caso de precisar alguna aclaración pueden dirigirse a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es. Vínculo a la documentación asociada al AM 23/2021 en la PLACSP:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga dels lots 1, 2, 4, 5 i 6 de l'Acord marc 21/2020, per al subministrament de combustibles en estacions de servei
  28/07/2022

  El 19 de juliol de 2022 s'ha acordat la pròrroga dels lots 1, 2, 4, 5 i 6 de l'Acord marc 21/2020, per al subministrament de combustibles en estacions de servei, des de l'1 de desembre de 2022 fins al 30 de novembre de 2023.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Recordatori per als usuaris de Conecta-Centralización
  21/06/2022

  Es recorda als usuaris i les usuàries de l'aplicació Connecta-Centralització, que tal com recullen les guies de tramitació posades a la seva disposició, en el cas que es requereixi tramitar propostes d'adjudicació de contractes basats amb signatures realitzades fora del sistema, hauran de tenir en compte que les signatures recollides en el document hauran de ser electròniques i si es requereix més d'un signant per estar l'expedient de despesa subjecta a fiscalització prèvia totes, les signatures electròniques hauran de figurar document de la proposta d'adjudicació. En tot cas, tant la signatura de la proposta per part de la persona que realitzi la petició, com de la persona que incorpori en Connecta-Centralització els documents, hauran de realitzar-se en Connecta-Centralització.

 • Inici del Sistema Dinàmic d'Adquisició 26/2021 de serveis de desenvolupament d'Administració Electrònica.
  07/06/2022

  Es troben disponibles al Portal de Contractació Centralitzada les instruccions i models del SDA 26/2021. Els organismes ja poden remetre les sol·licituds d'informe previ a la Sotsdirecció General de Contractació Centralitzada de Tecnologies a l'adreça electrònica sda26.sgcctecnologias@hacienda.gob.es, A partir del proper dia 20 de juny es podran enviar les invitacions a licitar als candidats del SDA admesos el passat 19 de maig de 2021.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Propera finalització de l'acord marc 10/2018 per al subministrament de sistemes, equips i programari de comunicacions
  26/05/2022

  El proper 1 de juliol de 2022 finalitza el termini de vigència de l'AM 10/2018. Conforme a l'apartat V del PCAP de l'AM 10/2018 la data límit per enviar les invitacions als adjudicataris de l'acord marc és divendres que ve 1 de juliol de 2022. No obstant això, només es podran adjudicar els contractes les propostes dels quals d'adjudicació es rebin abans del dia 1 d'agost de 2022. S'estan completant els tràmits per efectuar la licitació de l'instrument de racionalització que substitueixi a l'actual acord marc, no podent-se determinar la data d'entrada en vigor del mateix.

 • Propera finalització dels lots 3 i 4 de l'acord marc 13/2018 per al subministrament de servidors, sistemes d'emmagatzematge i programari d'infraestructura
  26/05/2022

  El proper 1 de juliol de 2022 finalitza el termini de vigència dels lots 3 i 4 de l'AM 13/2018. Conforme a l'apartat V del PCAP de l'AM 13/2018 la data límit per enviar les invitacions als adjudicataris dels lots 3 i 4 de l'acord marc és divendres que ve 1 de juliol de 2022. No obstant això, només es podran adjudicar els contractes les propostes dels quals d'adjudicació es rebin abans del dia 1 d'agost de 2022. S'estan completant els tràmits per efectuar la licitació de l'instrument de racionalització que substitueixi a l'actual acord marc, no podent-se determinar la data d'entrada en vigor del mateix.

 • Fi de suport Internet Explorer 11
  20/05/2022

  A partir del 15 de juny de 2022, l'aplicació d'escriptori Internet Explorer 11 ja no serà compatible amb certes versions de Windows 10. Marmitó al següent enllaç per accedir a la guia de configuració dels navegadors més estesos per a l'ús de CONNECTA-CENTRALITZACIÓ: Guia de configuració de navegadors.

  Fes clic aquí per veure més informació