Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Segunda sesión informativa sobre la puesta en producción de la aplicación AUNA para el acuerdo marco de suministro de papel
  18/11/2022

  La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, tiene previsto celebrar el próximo 30 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, una sesión informativa en línea para organismos usuarios del sistema estatal de contratación centralizada, sobre la próxima puesta en producción de la aplicación AUNA para la gestión de propuestas de adjudicación del acuerdo marco de suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Tanqui exercici 2022 de la tramitació de contractes basats en acords marc de la central de contractació de l'estat.
  24/11/2022

  A l'efecte de tancament de l'exercici 2022, s'informa que els documents de licitació i les propostes d'adjudicació de contractes basats i contractes específics, quan aquests contractes s'executin o iniciïn la seva execució en el present exercici, hauran d'ajustar-se als terminis indicats en el següent document

  Fes clic aquí per veure més informació
 • ACORD MARC RELATIU Al SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT (AM 8/2021)
  22/11/2022

  S'informa a tots els organismes que el nou Acord marc AM 08/2021 entrarà en vigor el proper 28 de novembre. Estan disponibles al portal de Contractació Centralitzada les instruccions i models de propostes d'adjudicació directa i documents de licitació. Per a qualsevol dubte es pot contactar a través de la següent adreça de correu: am08.sgcctecnologias@hacienda.gob.es

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga del contracte centralitzat de serveis postals de notificacions administratives i judicials des de l'1 de desembre de 2022
  02/11/2022

  El 19 d'octubre de 2022 s'ha dictat resolució per la qual s'acorda prorrogar el contracte centralitzat de serveis postals de notificacions administratives i judicials, per un període de sis mesos, des de l'1 de desembre de 2022 al 31 de maig de 2023.

 • Acord marc 02/2020 Nous valoris CPU Average Performance Benchmark
  17/10/2022

  S'han publicat els nous valoris CPU Average Performance Benchmark que poden trobar-se en la nota adjunta. S'actualitza la versió de l'eines d'ajuda en els lots afectats per modificacions de catálogo.su aplicació es produirà en les licitacions i procediments que s'iniciïn a partir del 18 d'octubre de 2022.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota aclaratoria sobre las competencias de la DGRCC Ante el elevado número de consultas recibidas sobre determinados servicios asociados a viajes, se publica la siguiente nota aclaratoria de las competencias de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en relación a las prestaciones declaradas de contratación centralizada y el alcance de las mismas en materia de autorización para la contratación al margen de la Central de Contratación del Estado.
  11/07/2022

  Davant l'elevat nombre de consultes rebudes sobre determinats serveis associats a viatges, es publica la següent nota aclaridora de les competències de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, en relació a les prestacions declarades de contractació centralitzada i l'abast de les mateixes en matèria d'autorització per a la contractació al marge de la Central de Contractació de l'Estat.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou acord marc de subministrament de vehicles turismes (Acord marc 14/2022)
  07/09/2022

  El nou acord marc 14/2022 de subministrament de vehicles turismes ha entrat en vigor amb data 7 de setembre de 2022 per a tots els lots.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important AM 23/2021, de subministrament d'energia elèctrica
  01/09/2022

  Disponibles instruccions, Notes d'Ajuda per a la preparació en la PLACSP de la licitació de contractes basats en l'AM 23/2021, per al subministrament d'energia elèctrica i esquema del procediment: El 15 d'agost de 2022 va entrar en vigor l'AM 23/2021, i ja s'han publicat les Instruccions per a la licitació i execució de contractes basats en l'acord marc 23/2021 per al subministrament d'energia elèctrica, el document Notes d'Ajuda per a la preparació en la PLACSP de la licitació de contractes basats en aquest acord marc i l'Esquema general del procediment ELECTRA, CONNECTA, PLACSP. Es recorda que la licitació s'efectuarà de forma electrònica, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP). En cas de precisar algun aclariment poden dirigir-se a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Inserció al Portal de Contractació Centralitzada estatal dels models de sol·licitud d'adhesió al sistema dinàmic d'adquisició 26/2021, serveis de desenvolupament de sistemes d'administració electrònica
  08/08/2022

  Es comunica que, els diferents models de sol·licitud d'adhesió al sistema dinàmic d'adquisició 26/2021, serveis de desenvolupament de sistemes d'administració electrònica, aprovats per la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, es troben allotjats a la pàgina del Portal de Contractació Centralitzada estatal denominada “Com m'adhereixo”, situada en l'adreça: https://contratacioncentralizada.gob.es/comomeadhiero Els ens, entitats i organismes interessats a sol·licitar l'adhesió al citat sistema dinàmic d'adquisició, una vegada emplenada la corresponent sol·licitud d'adhesió, hauran de remetre aquesta mitjançant registre electrònic connectat a la Plataforma del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), a la Sotsdirecció General de Coordinació i Gestió Pressupostària (Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació – Ministeri d'Hisenda i Funció Pública).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Finalització vigència AM 14/2017 subministrament de vehicles automòbils de turisme
  21/06/2022

  El proper 30 de juny de 2022 finalitza la vigència de l'acord marc 14/2017 per al subministrament de vehicles turismes. El termini en el qual poden adjudicar-se contractes basats en l'aquest acord marc és el de vigència del mateix. Per tal motiu, s'estableix el dia 22 de juny de 2022 com data límit per remetre les propostes d'adjudicació a través de CONNECTA-CENTRALITZACIÓ, excepte aquells expedients que ja estiguessin en fase de licitació. En tot cas, la proposta d'adjudicació correctament formulada haurà de tenir entrada abans del dia 29 de juny de 2022.