Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Nuevas instrucciones para la tramitación de los contratos basados en el Acuerdo Marco 05/2018, de suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres
  09/04/2021

  Con fecha 07 de abril de 2021, se han aprobado nuevas instrucciones para la tramitación de los contratos basados en el Acuerdo Marco 05/2018, de suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres. También está disponible un modelo del documento de licitación. Las novedades de las instrucciones y el nuevo modelo pueden consultarse en la nota adjunta.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Noves instruccions per a la tramitació dels contractes basats en l’Acord marc 13/2018, de subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge i programari d’infraestructura
  18/03/2021

  Amb data 18 de març de 2021, s’han aprovat noves instruccions per a la tramitació dels contractes basats en l’Acord marc 13/2018, de subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge i programari d’infraestructura. També està disponible un model del document de la licitació. Les novetats de les instruccions i el nou model poden consultar-se en la nota adjunta.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor de l’Acord Marc 21/2020, per al subministrament de combustibles a estacions de servei
  30/11/2020

  L’1 de desembre de 2020 entra en vigor el nou acord de subministrament de combustibles a estacions de servei (AM 21/2020).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Aixecament de la suspensió del procediment de contractació del nou acord marc d’ordinadors personals, portàtils, monitors i altres solucions del lloc de treball (AM 02/2020) amb motiu de la desestimació dels recursos especials en matèria de contractació interposats contra els plecs reguladors de la licitació
  15/02/2021

  El passat 5 de febrer, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va acordar la desestimació dels recursos interposats contra els plecs reguladors de la licitació convocada per la DGRCC per contractar el “Acord marc per a la contractació dels subministraments d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball” i aixecar la suspensió del procediment de conformitat amb el que s’estableix en l’article 57.3 de la LCSP. Tanmateix, es recorda que el proper 2 de març de 2021 finalitza l’AM 02/2016 de subministrament d’ordinadors personals, portàtils i monitors per als lots 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 i 9, de manera que els organismes que hagin de tramitar contractes basats en aquests lots hauran de enviar les propostes d’adjudicació a través de Conecta-Centralización abans del dia 26 de febrer de 2021 inclusivament. El lot 1 continuarà vigent fins al proper 13 de maig de 2021.

 • Pròrroga extraordinària de l’acord marc 26/2015, relatiu als serveis de desenvolupament de sistemes d’administració electrònica
  19/01/2021

  El 18 de gener de 2021, s’ha dictat resolució per la qual s’acorda prorrogar l’Acord marc 26/2015, relatiu als serveis de desenvolupament de sistemes d’administració electrònica, per un període d’1 any, des del 2 de febrer de 2021 fins a l’1 de febrer de 2022, tret que el sistema dinàmic d’adquisició, que ha de donar continuació a l’actual acord marc, entri en vigor amb, i en aquest cas, la data de finalització de la pròrroga serà immediatament anterior a l’entrada en vigor del mateix.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Propera finalització de l’Acord marc 07/2016 per a l’adopció de tipus dels subministraments de material d’oficina no inventariable (AM 07/2016)
  01/02/2021

  El proper 30 d’abril de 2021 finalitza el termini de vigència de l’AM 07/2016. El termini en el qual poden adjudicar-se els contractes basats en l’acord marc és el de seva vigència, de manera que s’estableix el dia 23 d’abril de 2021 com a data límit per enviar les propostes d’adjudicació a través de Conecta-Centralización. Atès que el termini màxim d’execució dels contractes basats no podrà excedir el límit temporal fixat per a la durada de l’acord marc en més de sis mesos, els terminis de lliurament del material contemplat en els mateixos no poden superar la data límit del dia 30 d’octubre de 2021. El nou acord marc per al subministrament de material d’oficina no inventariable es troba en preparació, i no es pot determinar actualment la seva data d’entrada en vigor.

 • Propera finalització de l’Acord marc AM 02/2016 d’ordinadors personals, portàtils i monitors (lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9).
  28/01/2021

  El proper 2 de març de 2021 finalitza l’AM 02/2016 de subministrament d’ordinadors personals, portàtils i monitors per als lots 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 i 9, de manera que els organismes que hagin de tramitar contractes basats en aquests lots hauran de enviar les propostes d’adjudicació a través de Conecta-Centralización abans del dia 26 de febrer de 2021 inclusivament. El lot 1 continuarà vigent fins al proper 13 de maig de 2021. La licitació del nou acord marc d’ordinadors personals, portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball (AM 02/2020) està suspesa amb motiu de la interposició de recursos especials en matèria de contractació no podent-se determinar la seva data d’entrada en vigor, de manera que és possible que el seu inici no coincideixi amb la data de finalització dels lots del 2 al 9 de l’acord marc actual.

 • Canvi en l’URL d’accés a l’aplicació Conecta Centralización
  27/01/2021

  A partir del 28/01/2021 l’accés a l’aplicació es realitzarà a través de l’enllaç: http://catalogocentralizado.hacienda.gob.es/pctw/Acceso/inicio.aspx

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Tancament exercici 2020 de la tramitació de contractes basats en acords marc de la Central de Contractació de l’Estat
  27/11/2020

  A efectes del tancament de l’exercici 2020, s’informa que els documents de licitació i les propostes d’adjudicació de contractes basats, quan aquests contractes s’executin o iniciïn la seva execució en el present exercici, és a dir, els que no es gestionin mitjançant el procediment de tramitació anticipada, hauran d’entrar a l’aplicació CONECTA CENTRALIZACIÓN dins dels terminis establerts.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Parada temporal de l’aplicació Conecta-Centralización el dia 27 de gener
  19/01/2021

  Per treballs de manteniment, l’aplicació Conecta-Centralización no estarà disponible des del dimecres 27 de gener de 2021 a les 15:00 fins al dijous 28 de gener de 2021 a les 8:00. Els preguem que disculpin les molèsties.