Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • SDA 26/2021 NOTA INFORMATIVA RELATIVA A l'APLICACIÓ DE LA CIRCULAR 1/2023 DE LA IGAE Als CONTRACTES ESPECÍFICS EN EL MARC DEL SISTEMA DINAMICO D'ADQUISICIÓ DE SERVEIS DIRIGITS Al DESENVOLUPAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
  26/01/2023

  S'informa als organismes d'àmbit obligatòria sobre l'aplicació de la Circular 1/2023, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, relativa a la fiscalització de les propostes d'adjudicació dels contractes específics del SDA 26/2021 de Serveis dirigits al desenvolupament de l'Administració Electrònica. Veure enllaç

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Reunió informativa per a organismes sobre el nou Sistema Dinàmic d'Adquisició 25/2022 de subministrament de programari de sistema, de desenvolupament i d'aplicació.
  24/01/2023

  S'informa de la convocatòria de les properes reunions informatives per a organismes sobre el nou sistema dinàmic d'adquisició (SDA 25/2022), de subministrament de programari de sistema, de desenvolupament i d'aplicació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Finalització de la vigència de l'acord marc 17/2016 per al subministrament de vehicles industrials pesats
  19/01/2023

  El proper 31 de gener de 2023 finalitza la vigència de l'acord marc 17/2016 per al subministrament de vehicles industrials pesats. Només poden adjudicar-se contractes basats en aquest acord marc durant la vigència del mateix. Per tal motiu, s'estableix el dia 27 de gener de 2023 com data límit per remetre les propostes d'adjudicació correctament formulades a través de CONNECTA-CENTRALITZACIÓ.

 • Avís important dels lots 1 i 2 de l'acord marc 13/2018 per al subministrament de servidors, sistemes d'emmagatzematge i programari d'infraestructura
  19/01/2023

  El proper 28 de febrer de 2023 finalitza el termini de vigència dels lots 1 i 2 de l'AM 13/2018. S'està tramitant una pròrroga per un període de tres mesos per al lot 1 (servidors), per la qual cosa, de concloure's aquesta, la data límit per enviar les invitacions als adjudicataris d'aquest lot serà el dimecres 31 de maig de 2023. No obstant això, només es podran adjudicar els contractes les propostes dels quals d'adjudicació es rebin abans del dia 30 de juny de 2023. En relació amb el lot 2 (sistemes d'emmagatzematge) la data límit per enviar les invitacions als adjudicataris d'aquest lot és el dimarts 28 de febrer de 2023 i conforme al previst en la clàusula V del PCAP es podran adjudicar els contractes les propostes dels quals d'adjudicació es rebin abans del dia 31 de març de 2023. El sistema dinàmic d'adquisició (SDA 24/2022) de subministrament d'equips de comunicacions, servidors i sistemes d'emmagatzematge, l'anunci preliminar del qual es va publicar en la PLACSP, es troba ja en tramitació, sent la data entrada en vigor aproximada el mes de juny de 2023.

 • Posada en producció de l'aplicació AUNA per a l'acord marc de subministrament de paper el dia 16 de gener
  04/01/2023

  El dia 16 de gener es durà a terme la posada en producció de l'aplicació AUNA, per a la gestió de propostes d'adjudicació de l'acord marc de subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras. La data límit per a l'enviament de propostes d'adjudicació d'aquest acord marc a través de Connecta-Centralització serà el proper dia 13 de gener abans de les 14:00 hores. A partir d'aquest moment solament es podran remetre les propostes d'adjudicació a través d'AUNA. En aquesta pàgina podrà trobar el vincle per accedir a l'aplicació, la informació relativa als requisits tècnics per al seu ús i els manuals d'usuari.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Prórroga de varios lotes del Acuerdo Marco 05/2018, para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres
  26/12/2022

  Se ha adoptado la resolución para prorrogar los lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del acuerdo marco 05/2018 hasta el 1 de agosto de 2023. En el caso de los lotes 7 y 15, el acuerdo marco prevé su finalización el 1 de marzo de 2023. Sin perjuicio de que la resolución de prórroga de estos dos lotes pueda adoptarse más adelante, los organismos podrán invitar a las empresas adjudicatarias hasta el 1 de marzo de 2023 inclusive, debiéndose incorporar las propuestas de adjudicación a CONECTA-CENTRALIZACIÓN hasta el 1 de abril de 2023.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Publicació de manuals d'usuari d'AUNA
  14/12/2022

  Amb vista a la propera posada en producció de l'aplicació AUNA, per a la gestió de propostes d'adjudicació de l'acord marc de subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras, s'han publicat les guies de tramitació d'AUNA per a usuaris d'organismes, tant de l'àmbit subjectiu com a voluntari del sistema estatal de contractació centralitzada.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Segunda sesión informativa sobre la puesta en producción de la aplicación AUNA para el acuerdo marco de suministro de papel
  18/11/2022

  La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, tiene previsto celebrar el próximo 30 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, una sesión informativa en línea para organismos usuarios del sistema estatal de contratación centralizada, sobre la próxima puesta en producción de la aplicación AUNA para la gestión de propuestas de adjudicación del acuerdo marco de suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Tanqui exercici 2022 de la tramitació de contractes basats en acords marc de la central de contractació de l'estat.
  24/11/2022

  A l'efecte de tancament de l'exercici 2022, s'informa que els documents de licitació i les propostes d'adjudicació de contractes basats i contractes específics, quan aquests contractes s'executin o iniciïn la seva execució en el present exercici, hauran d'ajustar-se als terminis indicats en el següent document

  Fes clic aquí per veure més informació
 • ACORD MARC RELATIU Al SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT (AM 8/2021)
  22/11/2022

  S'informa a tots els organismes que el nou Acord marc AM 08/2021 entrarà en vigor el proper 28 de novembre. Estan disponibles al portal de Contractació Centralitzada les instruccions i models de propostes d'adjudicació directa i documents de licitació. Per a qualsevol dubte es pot contactar a través de la següent adreça de correu: am08.sgcctecnologias@hacienda.gob.es

  Fes clic aquí per veure més informació