Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge, software d’infraestructura

AM 13/2018
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 41/18
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge, software d’infraestructura, solucions híbrides i els elements complementaris de cadascuna d’aquestes categories, així com la instal·lació avançada i el suport i manteniment d’aquests productes.

L’objecte de l’acord marc es desglossa en els següents lots:

  • Lot 1 - SERVIDORS. Subministrament de servidors de propòsit general en qualsevol format (torre, “blade”, “enracable” o d’altres) i/o els seus elements complementaris que permetin obtenir diverses configuracions dels mateixos en funció de les necessitats de cada organisme interessat.

  • Lot 2 - SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE. Subministrament de sistemes d’emmagatzematge i els seus components, és a dir, productes hardware i software que permetin realitzar les funcions d’emmagatzematge digital massiu de la informació, els equips que realitzen funcions d’interconnexió i commutació de les xarxes d’emmagatzematge, així com els elements complementaris a tots els sistemes, equips o components anteriors.

  • LOT 3 - SOFTWARE D’INFRAESTRUCTURA. Subministrament de llicències de software d’infraestructura, en els termes definits en el plec de prescripcions tècniques.

  • LOT 4 - SOLUCIONES HÍBRIDAS E INTEGRADORAS. SOLUCIONS HÍBRIDES I INTEGRADORES. Subministrament de solucions híbrides, enteses com a sistemes amb capacitats de processament i emmagatzematge.

L’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà convocant les parts a una nova licitació, en la que es prendran com a base els termes de l’acord marc, formulant-los de manera més precisa, de conformitat amb el procediment previst en els apartats 5 i 6 de l’article 221. de la LCSP.

Llistat d'articles i preus

Consulta els servidors i sistemes d'emmagatzematge adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'aquest acord marc en el cercador del catàleg

Durada

Aquest acord marc va començar la seva vigència l'11 de febrer de 2020 i després de la pròrroga acordada amb les empreses adjudicatàries que han prestat la seva conformitat, estarà vigent en els seus lots 1 i 2 fins al 28 de febrer de 2023. 
Els Lots 3 i 4 perden la seva vigència l'1 de juliol de 2022. El Lot 2 perd la seva vigència el 28 de febrer de 2023. El lot 1 es pròrroga fins al 31 de maig de 2023.