Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge, software d’infraestructura

AM 13/2018
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 41/18
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge, software d’infraestructura, solucions híbrides i els elements complementaris de cadascuna d’aquestes categories, així com la instal·lació avançada i el suport i manteniment d’aquests productes.

L’objecte de l’acord marc es desglossa en els següents lots:

  • Lot 1 - SERVIDORS. Subministrament de servidors de propòsit general en qualsevol format (torre, “blade”, “enracable” o d’altres) i/o els seus elements complementaris que permetin obtenir diverses configuracions dels mateixos en funció de les necessitats de cada organisme interessat.

  • Lot 2 - SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE. Subministrament de sistemes d’emmagatzematge i els seus components, és a dir, productes hardware i software que permetin realitzar les funcions d’emmagatzematge digital massiu de la informació, els equips que realitzen funcions d’interconnexió i commutació de les xarxes d’emmagatzematge, així com els elements complementaris a tots els sistemes, equips o components anteriors.

  • LOT 3 - SOFTWARE D’INFRAESTRUCTURA. Subministrament de llicències de software d’infraestructura, en els termes definits en el plec de prescripcions tècniques.

  • LOT 4 - SOLUCIONES HÍBRIDAS E INTEGRADORAS. SOLUCIONS HÍBRIDES I INTEGRADORES. Subministrament de solucions híbrides, enteses com a sistemes amb capacitats de processament i emmagatzematge.

L’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà convocant les parts a una nova licitació, en la que es prendran com a base els termes de l’acord marc, formulant-los de manera més precisa, de conformitat amb el procediment previst en els apartats 5 i 6 de l’article 221. de la LCSP.

Llistat d'articles i preus

Consulta els servidors i sistemes d'emmagatzematge adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d'aquest acord marc en el cercador del catàleg

Durada

El termini de durada de l’acord marc serà de dos anys, des de l’11 de febrer de 2020, prorrogable per altres dos anys.