Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Autoritzacions i excepcions

Existeixen excepcions a la contractació centralitzada, que es detallen a continuació. També s'assenyalen algunes autoritzacions requerides i informes preceptius a emetre per la DGRCC.

I. AUTORITZACIONS GENERALS D'EXCEPCIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA

La DGRCC ha emès informe pel qual s'autoritza, amb caràcter general, l'adquisició al marge del sistema de contractació centralitzada en determinats supòsits que afecten als següents acords marc:

II. AUTORITZACIÓ D'EXCEPCIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA

Un cop un servei o un subministrament són declarats centralitzats, la competència per contractar-los correspon a la DGRCC. La LCSP, en el seu article 229.1, així com l'Ordre de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada (articles 4 i 5 de l'Ordre EHA/1049/2008), estableixen la possibilitat de sol·licitar autorització a la DGRCC per contractar de conformitat amb les normes generals de competència i procediment per part del propi òrgan de contractació.

Els organismes compresos dins de l’àmbit subjectiu obligatori de la contractació centralitzada poden realitzar telemàticament aquesta sol·licitud, han d’accedir, mitjançant certificat electrònic, des de la xarxa Sara a l’adreça

https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/AutorizEX/.

(Feu clic per accedir a la informació relativa al procediment)

(Feu clic per descarregar el formulari de sol·licitud)

Cal destacar que, tret que la citada Ordre exclogui del seu àmbit els contractes menors, la centralització d'un servei o subministrament afecta a tots els contractes l'objecte dels quals sigui centralitzat amb independència de la seva quantia.

S'han de considerar dos supòsits a l'hora de sol·licitar una autorització d'excepció a la contractació centralitzada, en funció de si es tracta d'un acord marc o d'un contracte centralitzat:

 1. Per a acords marc:

  • Règim general: sol·licitud d'autorització d'excepció quan ja està en vigor l'acord marc

   • Aplica al cas de serveis o subministraments declarats de contractació centralitzada.

   • Per sol·licitar l'autorització d'excepció a la compra centralitzada és necessari acreditar que els subministraments adjudicats en l'acord marc o el règim de prestació dels serveis no reuneixen les característiques indispensables per satisfer les necessitats del peticionari.

  • Règim transitori: sol·licitud d'autorització d'excepció quan ja està en vigor l'acord marc

   • Aplica al cas de serveis o subministraments o pròrroga de contractes vigents, que ja estan declarats de contractació centralitzada.

   • Si el contracte que proposa l'organisme peticionari té una durada inferior a un any més un altre de possible pròrroga es durà a terme directament mitjançant l'òrgan competent conforme a les normes generals de competència sense necessitat de l'informe favorable previ de la DGRCC.En aquest supòsit, per acordar la pròrroga sí serà necessari el previ informe favorable de la DGRCC.

   • Si el contracte que proposa l'organisme peticionari té una durada superior, l'DGRCC podrà autoritzar atenent a raons d'eficiència en la gestió.

 2. Per a contractes centralitzats:

  • Règim general: sol·licitud d'autorització per contractar el marge del contracte centralitzat:

   • Aplica al cas de contractació de serveis o subministraments ja declarats de contractació centralitzada.

   • Aplica quan aquests serveis o subministraments s'adjudicaran en un contracte centralitzat i no en un acord marc.

   • Pot contractar-se per l'òrgan competent conforme a les normes generals de competència i procediment si es justifica per les característiques del servei, del subministrament o de l'obra, de l'organisme peticionari o per raons de planificació de la pròpia centralització de la contractació i amb l'informe favorable previ de la DGRCC.

III. AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D'ACORDS MARC:

Es tracta d'una autorització que ve determinada per l'ús de la figura d'l'acord marc. L'article 229.8 de la LCSP disposa que serà necessària la prèvia autorització de la DGRCC quan vagi a celebrar-se un acord marc que tingui per objecte subministraments, serveis o obres que no hagin estat declarats de contractació centralitzada i:

 • es contractin de forma general i amb característiques essencialment homogènies.

 • o bé afecten a més d'un dels ens integrats en l'àmbit obligatori de sistema estatal d'adquisició centralitzada de l'art. 229.2.

IV. AUTORITZACIÓ PER CONTRACTAR SERVEIS O SUBMINISTRAMENTS DETERMINATS LA CENTRALITZACIÓ DELS QUALS ESTÀ EN ESTUDI

Es tracta d'una autorització que respon a la finalitat de garantir l'aplicació efectiva d'un acord marc o contracte centralitzat futurs d'un servei o subministrament la centralització del qual està en estudi.

Així, l'Administració General de l'Estat i altres entitats compreses en l'àmbit subjectiu obligatori de la Central de Contractació de l'Estat, de conformitat amb la disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada, han de recaptar l'informe favorable de la DGRCC per tramitar els contractes que tinguin per objecte els serveis i subministraments recollits en la resolució següent i la durada de la qual sigui superior a un any, prorrogable per un any addicional.