Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Àmbit subjectiu obligatori

D'acord amb l'art. 229 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Sistema de Contractació Centralitzada Estatal té caràcter obligatori per a tots els ens, les entitats i  els organismes indicats en les lletres a), b) c), d) i g) de l'apartat 1º de la llei que pertanyin al sector públic estatals, tret que els contractes hagin estat declarats de caràcter secret o reservat d'acord amb el que es disposa en la legislació reguladora dels secrets oficials. 

És a dir, és obligatori per a l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes autònoms, Entitats gestores i Serveis comuns de la Seguretat Social i altres Entitats públiques estatals.

Pots consultar el llistat d'ens de participació obligada.

Si estàs inclòs en l'àmbit obligatori, hauràs de fer la contractació dels subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada a través del Sistema de Contractació Centralitzada Estatal.