Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Tres raons per a adherir-t'hi

El sistema de contractació centralitzada estatal està obert a l'adhesió de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, així com dels organismes autònoms i ens públics dependents de les mateixes. Així mateix, podran adherir-se les societats, fundacions i els restants ens, organismes i entitats del sector públic (art. 229.3 de la LCSP).

La centralització de la contractació genera estalvis que es deriven de l'augment de la concurrència com a conseqüència de les majors expectatives de vendes dels licitadors, i de les economies d'escala sorgides de l'agregació de demanda. A més, els estalvis derivats de la contractació centralitzada, en respondre a millores d'eficiència, no afecten a la qualitat de la prestació.

Però no solament es produïxen estalvis de naturalesa econòmica, sinó que també es generen “altres tipus d'estalvis” que resulten igualment rellevants, com són els derivats de la reducció de tràmits i de càrregues administratives. Les entitats que participen en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada veuen reduïda, ostensiblement, la càrrega derivada de la tramitació dels seus contractes, així com els terminis de tramitació

De la mateixa manera, les empreses interessades en la prestació d'un servici o subministrament veuen simplificada la seua participació en les licitacions.