Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sistemes dinàmics d'adquisició

Què és un sistema dinàmic d'adquisició?

El sistema dinàmic d'adquisició és una tècnica de racionalització de la contractació per a compres d'ús corrent totalment electrònic i obert durant tota la seua vigència a qualsevol empresa interessada que complisca amb els criteris de selecció. No es limita, doncs, el nombre d'empreses participants.

Esta tècnica permet disposar d'un elevat nombre d'ofertes i, per tant, incrementar la competència.

Es desenvolupa d'acord amb les normes del procediment restringit, executant-se en dos etapes. En la primera, les empreses que complixen els criteris de selecció requerits s'incorporen al sistema dinàmic d'adquisició, i en la segona es realitzen les compres convidant a les empreses admeses en l'etapa anterior a presentar la seua oferta.

Què és un contracte específic?

Una vegada celebrat un sistema dinàmic d'adquisició, seran els propis organismes destinataris els que definisquen en cada licitació els requisits i necessitats concretes a satisfer i als quals els correspondrà realitzar les actuacions relatives a aquesta licitació prèvies a l'adjudicació quan l'òrgan de contractació siga la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació. L'adjudicació dels contractes específics es basarà en els termes que hagen sigut previstos en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del sistema dinàmic d'adquisició, que hauran de concretar-se amb major precisió amb caràcter previ a la licitació per a l'adjudicació del contracte específic en les corresponents invitacions.

El contracte específic s'adjudicarà al licitador que presente la millor oferta, d'acord amb els criteris d'adjudicació establits en els plecs i en la invitació a la licitació.

La recepció i pagament dels béns i servicis s'efectua pels organismes peticionaris dels mateixos.

Catàleg de sistemes dinàmics d'adquisició