Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Model de gestió de la contractació centralitzada

Existixen diversos models de gestió en funció de l'instrument a través del com es realitze la contractació, podent diferenciar-se els següents:

  • Gestió d'acords marc, sistemes dinàmics d'adquisició, contractes basats i contractes específics:
  • L'òrgan de contractació d'un acord marc (AM) o un sistema dinàmic d'adquisició (SDA) és la Junta de Contractació Centralitzada si bé, s'han desconcentrat en la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC) les seues competències, excepte les relatives als actes d'adjudicació. Per tant, correspon a la DGRCC la formalització de l'AM o SDA amb les empreses adjudicatàries de l'AM o les empreses admeses al SDA, les modificacions que procedisquen, la imposició de penalitats etc.

L'AM i el SDA no comporten expedient de gasto posat que este no es concreta fins que es realitza un contracte basat o específic.

  • Pel que es referix als contractes basats i específics, l'òrgan de contractació és la DGRCC, excepte en el cas de les entitats adherides en el qual s'apliquen les normes generals de l'entitat.

Amb caràcter general, correspon a l'organisme destinatari determinar les necessitats a cobrir mitjançant el contracte i, quan calga convocar una segona licitació per a adjudicar el contracte, realitzar totes les actuacions prèvies a l'adjudicació. Una vegada realitzat els tràmits preceptius, l'organisme destinatari del subministrament o servici proposarà a la DGRCC l'adjudicació del contracte corresponent.

Els contractes basats i específics comporten un expedient de gasto que ha de ser tramitat per l'organisme destinatari del servici o subministrament que es contracta, al que li correspon la recepció i pagament de la prestació contractada.

Les propostes d'adjudicació es tramiten a través de l'aplicació Connecta-Centralització i per al cas específic de l'AM d'electricitat s'ha desenvolupat a més una aplicació denominada ELECTRA destinada a facilitar la gestió dels seus contractes basats.

Amb este model de gestió els estalvis redunden directament en els pressupostos dels organismes peticionaris.

  • Gestió de contractes centralitzats amb pressupost centralitzat en la secció 10:

L'òrgan de contractació és la Junta de Contractació Centralitzada, si bé, s'han desconcentrat en la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC) les seues competències, excepte les relatives als actes d'adjudicació. Per açò, la DGRCC és l'òrgan competent per a la formalització del contracte, així com per a les seues modificacions, imposició de penalitats, pròrroga, resolució del contracte, etc.

Des del punt de vista economicofinancer, es diferencien les competències per a l'aprovació i el compromís del gasto, que són de la persona titular de la DGRCC i les competències per al reconeixement de les obligacions i de les propostes de pagament, que es troben delegades en els òrgans designats per cada departament o organisme inclòs en el contracte centralitzat, excepte en el cas del contracte centralitzat de telecomunicacions que es troba delegada en la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i el contracte d'avaluació expost de l'eficàcia de les campanyes de publicitat institucional en el qual no s'han delegat estes competències.

Des del punt de vista de l'execució del contracte, els departaments i organismes inclosos en el mateix són els competents per a donar la conformitat als servicis o subministraments objecte del contracte i a les factures, la qual cosa permet configurar una gestió descentralitzada del contracte enllaçada amb la responsabilitat de la supervisió de l'execució del contracte per part dels organismes destinataris del mateix.

En estos contractes centralitzats es troben incloses entitats de la Seguretat Social que disposen dels seus propis crèdits per a finançar els contractes centralitzats sent responsables, així mateix, del seguiment de l'execució de contracte.

  • Gestió contractes centralitzats sense centralització de crèdits:

En el cas del contracte centralitzat de servici d'agència de viatges no s'han centralitzat els crèdits en la secció 10 pel que cada centre gestor ha d'abonar els servicis amb càrrec al seu propi pressupost.