Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Metodologia

Metodologia per a la preparació d'acords marc, sistemes dinàmics, i contractes centralitzats.

El procés de preparació dels acords marc, sistemes dinàmics, i contractes centralitzats, comprèn nombroses actuacions, especialment quan s'aborda per primera vegada la contractació centralitzada dels béns o servicis. Estes actuacions se centren en l'anàlisi de la demanda i de l'oferta, així com del ben o servici la contractació del qual se centralitza, com a fase prèvia a l'elaboració dels plecs que van a regir la contractació.

 1. ANÀLISI DE DEMANDA (“Necessitats de l'Administració”):
 • Determinació dels servicis i subministraments d'ús comú per part de l'Administració.
 • Estudi qualitatiu i quantitatiu de necessitats dels ministeris i organismes, a partir de la informació facilitada per aquells, per a concretar les característiques dels béns i servicis a adquirir.
 • Anàlisi d'informació relativa als contractes en vigor abans de la centralització: prescripcions tècniques, aspectes bàsics dels plecs de clàusules administratives particulars, imports unitaris, etc.
 1. ANÀLISI DE L'OFERTA (“Estudi de mercat”):
 • Estudi de la normativa sectorial d'aplicació i reunions, si escau, amb els ministeris o organismes amb competències de regulació del corresponent sector, a fi de garantir que els plecs reguladors s'ajusten a la normativa i als criteris interpretatius dels òrgans competents.
 • Anàlisi de les empreses del sector: anàlisi d'implantació territorial, tipologia d'empreses per producte, per especialització (p.i. fabricants-distribuïdores), aspectes de competència, major o menor presència de PIMES, subcontractació, entre uns altres.
 • Anàlisi de productes en el mercat, així com dels preus. Estudi de costos (incloent, si escau, els costos salarials).
 • Anàlisi de les normes jurídiques i tècniques que afecten als béns o servicis a contractar.
 • Anàlisi de les característiques i especificacions tècniques del ben o servici.
 • Anàlisi dels aspectes ambientals i socials del ben o servici i de les polítiques públiques que guarden relació amb este.
 1. DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL CONTRACTE I ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ BÀSICA DE L'EXPEDIENT:
 • Determinació de la tècnica de racionalització de la contractació a utilitzar, així com de les característiques i termes essencials de la mateixa.
 • Elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars. Esta elaboració suposa, en els contractes centralitzats, un procés de parametrització dels servicis que fixa criteris comuns per a la seua prestació –sense perjuí de respectar aquelles necessitats específiques de cada ministeri o organisme.
 • En els procediments en els quals s'escomet per primera vegada la contractació centralitzada dels béns o servicis, se sol·licita informe dels plecs a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.